Eva­lu­e­ring

Eva­lu­e­ring med udviklingssigte

En af meto­der­ne til at gene­re­re viden om det boligso­ci­a­le felt er gen­nem eva­lu­e­rin­ger, der­for er det også en natur­lig del af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­de. Når vi ind­sam­ler viden og erfa­ring fra det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus, er det altid med fokus på at sæt­te den viden i spil på både det prak­ti­ske og det stra­te­gi­ske niveau. Der­for er vores mål med de eva­lu­e­rin­ger, vi laver, at de skal bru­ges til at for­an­dre og for­bed­re prak­sis og der­for del­ta­ger Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ale­ne i eva­lu­e­rin­ger, der har et udviklingssigte.

 

Når vi eva­lu­e­rer, arbej­der vi ud fra en ræk­ke principper

  • Eva­lu­e­rings­pro­ces­sen skal star­tes i så god tid, at der reelt er mulig­hed for at for­an­dre prak­sis. Der skal des­u­den altid udar­bej­des en plan for, hvor­dan der skal arbej­des vide­re med resul­ta­ter­ne, og hvem der har ansva­ret for, at resul­ta­ter­ne bli­ver til forandringer.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats er den kri­ti­ske ven. Fokus er på frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer og på, hvor­dan udvik­lings­po­ten­ti­a­le rea­li­se­res, så prak­sis forbedres.
  • For­an­dring for­drer ejer­skab, som igen for­drer ind­dra­gel­se og læring ska­bes bedst i fæl­les­skab, der­for ønsker Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, at de pri­mæ­re par­ter selv er tæt på eva­lu­e­rings­pro­ces­sen hele vej­en igen­nem. Af sam­me grund er det også natur­ligt, at rele­van­te inter­es­sen­ter inddrages.
  • Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at del­ta­ger i opsam­lings­mø­der efter eva­lu­e­rin­gen er fær­dig. Videns­de­ling og kom­mu­ni­ka­tion af eva­lu­e­rin­gens resul­ta­ter ser vi som givet.

Nyhe­der om evaluering

Hånd­bog om iværk­sæt­ter­un­ge sæt­ter ret­ning for nyt valgfag

Hånd­bog om iværk­sæt­ter­un­ge sæt­ter ret­ning for nyt valgfag

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet en hånd­bog, der gør, at alle kan kom­me i gang med iværk­sæt­ter­un­ge i deres loka­l­om­rå­de. Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, der sker i et sam­ar­bej­de mel­lem fol­ke­sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser og faget har til for­mål at…

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Byg Op — En model der virker

Byg Op — En model der virker

Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder: