Viby

Et leven­de og attrak­tivt område

Tid­li­ge­re har der været to for­skel­li­ge boligso­ci­a­le ind­sat­ser i hhv. Viby Syd og Viby C. De er af for­skel­li­ge årsa­ger med vægt på bystra­te­gi­ske strøm­nin­ger, muli­ge syne­gi­er og stor­drifts­for­de­le sam­men­lagt til en sam­let boligso­ci­al hel­heds­plan for Viby. 

Den boligso­ci­a­le ind­sats i Viby skal under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de og attrak­tivt bolig­om­rå­de. Ind­sat­sen skal sam­men med de øvri­ge ini­ti­a­ti­ver i områ­det bidra­ge til, at Viby er attrak­tiv både for nuvæ­ren­de og poten­ti­el­le nye bebo­e­re. Viby skal være et bolig­om­rå­de, som bebo­er­ne er stol­te af at bo i og som opfat­tes posi­tivt af boligsø­gen­de og andre ude­frakom­men­de. Det for­drer et bolig­om­rå­de med gode fysi­ske ram­mer, ro og tryg­hed men også et områ­de, hvor der er liv og fæl­les­skab. Der­for rum­mer visio­nen for den boligso­ci­a­le ind­sats også en ambi­tion om at under­støt­te udvik­lin­gen af et leven­de bolig­om­rå­de, hvor man kan udfol­de og udvik­le sig i fæl­les­skab med sine nabo­er. Det skal være et bolig­om­rå­de, hvor man ikke blot bor men også lever.

De over­ord­ne­de mål for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Viby er, at ind­sat­sen skal bidra­ge til at frem­me såvel aktivt med­bor­ger­skab som bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der. Med­bor­ger­skab hand­ler om, at bebo­er­ne del­ta­ger i såvel de fæl­les akti­vi­te­ter i områ­det som i de demo­kra­ti­ske pro­ces­ser i for­bin­del­se med bebo­er­de­mo­kra­ti­et, for­e­nings­li­vet, sko­len mm. Livs­mu­lig­he­der hand­ler om, at den enkel­te bebo­er har en sund­heds­til­stand og et over­skud, der gør, at han/hun bli­ver i stand til at del­ta­ge i uddan­nel­se, opdra­gel­se af egne børn, arbejds­mar­ke­det mm. Her­med tager den boligso­ci­a­le ind­sats sig­te på både det indi­vi­du­el­le plan og områ­de­ni­veau­et. Det hand­ler både om de enkel­te bebo­e­res triv­sel, bebo­er­nes age­ren i fæl­les­ska­bet og bolig­om­rå­dets udvikling.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Viby omfat­ter 7 boligaf­de­lin­ger med i alt 2.473 alme­ne boli­ger og 5554 bebo­e­re. De syv boligaf­de­lin­ger af pla­ce­ret i tre for­skel­li­ge områ­der i Viby, hvor der til hvert områ­de er et akti­vi­tets­hus: Myr­hu­set i Ny Vester­gårds­par­ken, Basen i Søn­der­van­gen og Nabo­hu­set i Rosen­høj. De er omdrej­nings­punt for de boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter i helhedplanen. 

Viby

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…