Afslut­te­de udviklingsprojekter

Vi ser vores udvik­lings­pro­jek­ter som tids­be­græn­se­de ind­sat­ser, der gen­nem en eks­pe­ri­men­te­ren­de og udvik­len­de til­gang skal efter­prø­ve nye meto­der. Der­for er vores pro­jek­ter også tids­be­græn­se­de, men de lever ofte vide­re som nye prak­sis i boligso­ci­a­le ind­sat­ser eller på andre måder.

Her­un­der kan du se og læse om nog­le af de pro­jek­ter, vi har afslut­tet som selv­stæn­di­ge pro­jek­ter under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. De fle­ste af dem lever vide­re på en eller anden måde i det boligso­ci­a­le arbej­de i Aarhus.

Læs om de enkel­te afslut­te­de udvik­lings­pro­jek­ter herunder: