Bis­pe­ha­ven

Bis­pe­ha­ven skal være et trygt og attrak­tivt boligområde

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er “at øge tryg­he­den og styr­ke civil­sam­fun­det gen­nem faci­li­te­ring og ska­bel­se af posi­ti­ve og kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, der øger bebo­er­nes livs­mu­lig­he­der og fore­byg­ger nega­tiv soci­al arv”.

Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra både et grup­pe- og indi­vid­fo­kus. Hel­heds­pla­nen skal bidra­ge til at sam­men­hængs­kraf­ten og den soci­a­le kapi­tal øges, så bebo­er­ne er mere tryg­ge, tri­ves bed­re og føler stør­re grad af ejer­skab til områ­det. Hel­heds­pla­nen arbej­der ud fra, at det­te bl.a. kan opnås gen­nem øget kend­skab til hin­an­den, fle­re mulig­he­der for at ind­gå i fæl­les­ska­ber og bed­re kom­mu­ni­ka­tion.
Den soci­a­le mobi­li­tet skal sam­ti­dig øges og hel­heds­pla­nen vil under­støt­te møn­stre­bry­de­re gen­nem kom­pe­ten­ce­gi­ven­de fæl­les­ska­ber, dia­log med for­æl­dre­ne, og et tæt og koor­di­ne­ret sam­ar­bej­de med kommunen.

Den boligso­ci­a­le hel­heds­plan ope­re­rer med føl­gen­de over­ord­ne­de boligso­ci­a­le mål:

  • Styr­ke civilsamfundet
  • Stør­re tryghed
  • Øget bebo­er­triv­sel
  • Fle­re i arbejde
  • Fle­re i uddannelse

 Bis­pe­ha­ven er opført i 1970–73 og har fra 2004–2007 gen­nem­gå­et en stor renove­ring. Der er i alt knap 2.500 bebo­e­re for­delt på 830 boliger.

Bis­pe­ha­ven

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Sol­be­skin­net fina­le i Iværksætterunge

Der var solskin, blå him­mel og sto­re smil da del­ta­ger­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge mød­tes i de flot­te­ste ram­mer i Bypar­ken i Gel­lerup for at fin­de årets vin­der og fejre de man­ge innova­ti­ve ele­ver, som har del­ta­get i pro­jek­tet. Vin­der­ne blev to ele­ver fra Ellekærskolen.…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Mere info

Boligso­ci­al hel­heds­plan
2021- 2024

Bis­pe­ha­ven på soci­a­le medier