Soci­al Dri­ve Out i alme­ne boligområder

Udkø­ren­de soci­al ind­sats i alme­ne boligområder

I 2024 blev et nyt sam­ar­bejds­pro­jekt ind­ledt mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Soci­al Dri­ve Out fra KFUM’s Soci­a­le Arbej­de og de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Al2bolig og Århus Omegn. 

I Aar­hus ople­ver vi et sti­gen­de behov for hjælp og støt­te til bor­ge­re i udsat­te livs­si­tu­a­tio­ner. Pro­ble­met vok­ser ikke kun i omfang og antal, men også i kom­plek­si­tet. I sam­ar­bej­de med Soci­al Dri­ve Out vil vi nå ud til fle­re men­ne­sker i de alme­ne bolig­om­rå­der. Vores mål er klart defi­ne­ret: Vi ønsker at mind­ske ensom­hed og øge triv­sel og livskva­li­tet for men­ne­sker i udsat­te livspo­si­tio­ner. Pro­jek­tet sig­ter mod at nå ud til dis­se men­ne­sker gen­nem en opsø­gen­de og fore­byg­gen­de til­gang i sam­ar­bej­de med boligso­ci­a­le ind­sat­ser i områ­der­ne. Gen­nem fæl­les­skab og rela­tio­ner bro­byg­ges bebo­e­re til de til­bud, de har behov for.

Vores lang­sig­te­de mål er at læg­ge træ­de­ste­ne­ne for for­an­dring og styr­kel­se af hand­le­kraft i deres eget liv, som de kan tage med sig vide­re i andre aspek­ter af deres til­væ­rel­se. Vi tror på, at ved at ska­be bære­dyg­ti­ge rela­tio­ner og støt­ten­de fæl­les­ska­ber kan vi sam­men gøre en posi­tiv for­skel i men­ne­skers liv.

Før­ste fase af pro­jek­tet blev iværk­sat med udkø­ren­de ind­sat­ser i områ­der­ne omkring Tous­par­ken i Åbyhøj og Grøft­høj­par­ken i Viby. På sigt ønsker vi at kun­ne udvi­de sam­ar­bej­det til fle­re områ­der i Aarhus.

Soci­al Dri­ve Out er pro­jek­te­jer. Pro­jek­tet har mod­ta­get støt­te fra Jascha-fonden.

Du kan læse mere om Soci­al Dri­ve Out her.