Pro­jekt “Mænds Møde­ste­der” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i efter­å­ret 2017.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

I hvert af bolig­om­rå­der­ne Tri­ge, Vandtårns­om­rå­det, Fry­den­lund og Her­redsvang blev der i 2015 etab­le­ret et Mænds Møde­sted. Hvert møde­sted skal ska­be ram­mer, hvor mænd orga­ni­se­rer akti­vi­te­ter, de laver sam­men og lærer af hin­an­den skul­der-ved-skul­der. Pro­jek­tet er et sam­ar­bej­de mel­lem de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner i områ­der­ne og Forum for Mænds sund­hed via Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Det enkel­te Mænds Møde­sted er åbent for alle voks­ne loka­le mænd, der er inter­es­se­ret i akti­vi­te­ter sam­men med andre mænd. Det er non-pro­fit og ikke-kom­merci­el­le møde­ste­der, der er til­gæn­ge­li­ge for alle mænd og deres pri­mæ­re for­mål er at ska­be et trygt og ven­ligt mil­jø, hvor mænd kan være sam­men om menings­ful­de pro­jek­ter i deres eget tem­po sam­men med andre mænd.

Mænds Møde­ste­der i Aar­hus er en del af Net­værk for Mænds Møde­ste­der og hvi­ler på de ved­tag­ne grun­dreg­ler herfor.

I 2015–17 er der pro­jekt­støt­te via mid­ler fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­ets Part­ner­skabs­pul­je Sun­de­re Liv for Alle i part­ner­skab med Forum for Mænds sund­hed. Der er ansat en pro­jekt­le­der samt to pro­jek­t­me­d­ar­bej­de­re i pro­jekt­pe­ri­o­den til etab­le­ring og for­ank­ring af møde­ste­der­ne. Des­u­den vil der i peri­o­den være fokus på erfa­rings­op­sam­ling omkring mænd og sund­hed. Pro­jekt­le­del­sen vare­ta­ges af Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Ide­en til Mænds Møde­ste­der og grun­dreg­ler­ne er inspi­re­ret af Men’s Shed i Austra­li­en og Irland, hvor der fra 1996 og frem ind­til nu er grund­lagt over 1200 møde­ste­der. Se mere på mensshed.org og www.menssheds.ie. Erfa­rin­ger her­fra viser bl.a., at mænd kan noget sær­ligt, når de er sam­men – her­un­der at bidra­ge til egen og hin­an­dens sund­hed og trivsel.

Erfa­rin­ger­ne fra Austra­li­en og Irland er, at Mens Shed:

  • Ikke er en ser­vi­ce for mænd, men akti­vi­te­ter orga­ni­se­ret af mænd
  • Ikke er for­mel­le oplæ­rings­pro­gram­mer, men at mæn­de­ne kan få ny viden og fær­dig­he­der af hinanden
  • Ikke er en sport­s­klub, men at der er mulig­he­der for, at mæn­de­ne orga­ni­se­rer sport­sak­ti­vi­te­ter sammen
  • Ikke er sund­heds­til­bud, men at der er mulig­he­der for, at mæn­de­nes sund­hed og triv­sel øges

Over­sat citat fra The Men’s Shed Move­ment 2015 – red. Bar­ry Golding

Nyhe­der om Mænds mødesteder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Herredsvang,…

Sig far­vel til Helle

Sig far­vel til Helle

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15…

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Mænds Møde­ste­der har to aft­ner i træk invi­te­ret loka­le mænd fra hen­holds­vis Aar­hus V og Tri­ge inden­for til oplæg af mænd med noget på hjer­tet. Man­de­aft­nen i Aar­hus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mæn­de­ne sad blandt de flot­te cyk­ler og hør­te oplæg af Andreas…

Rig­ti­ge mænd mødes

Rig­ti­ge mænd mødes

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Kvar­te­ret: Micha­el, Knud og Bo er rig­ti­ge mænd! De er ikke med i en pro­duk­tion fra Dan­marks Radio. De tre mænd er her i vir­ke­lig­he­den. Og de er med til at ska­be Mænds Møde­ste­der i Fry­den­lund. Læs artiklen.

Ny ansat til pro­jekt Mænds Mødesteder

Ny ansat til pro­jekt Mænds Mødesteder

Vel­kom­men til Tho­mas Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Tho­mas Waa­gø Holleu­fer fra 1. febru­ar som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der i Mænds Møde­ste­der i Tri­ge og Her­redsvang. Tho­mas er 50 år og uddan­net soci­al­pæ­da­gog. Han kom­mer fra en stil­ling som klas­se­pæ­da­gog i en…

Møde­ste­der for mænd spi­rer frem i alme­ne bolig­om­rå­der i Aarhus

Et australsk kon­cept, hvor mænd mødes for at være akti­ve sam­men og ska­be net­værk, har fun­det vej til Aar­hus. Her er Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at gået sam­men med bolig­for­e­nin­ger om at ska­be åbne møde­ste­der for mænd i fire bolig­om­rå­der. Læs artik­len i Boli­gen, som…