Unge med stør­re tro på egne evner og styr­ke­de kom­pe­ten­cer i at tæn­ke kre­a­tivt og hånd­te­re usik­ker­hed – det er resul­ta­ter­ne af pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge, der gen­nem to år har kørt i Aar­hus Kom­mu­ne. I pro­jek­tet har seks sko­ler i sam­ar­bej­de med loka­le boligso­ci­a­le ind­sat­ser til­budt ele­ver i 7.–9. klas­se valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, og en for­sker har fulgt med på side­linj­en. Resul­ta­tet er, at iværk­sæt­te­ri som valg­fag i sko­len styr­ker udsat­te unge og gør en posi­tiv for­skel i lokalområdet.

Gen­nem kon­kret erfa­ring med iværk­sæt­te­ri og entre­pre­nør­skab er 176 unge i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus ble­vet bed­re til at tæn­ke kre­a­tivt, hånd­te­re usik­ker­hed, plan­læg­ge og præ­sen­te­re for­an andre. Sam­ti­dig føler de unge, at de har stor gavn af de kom­pe­ten­cer, som de har udvik­let i for­lø­bet, og at de vil kun­ne bru­ge dem i andre sko­le­fag. Det viser den forsk­ning og eva­lu­e­ring, som har fulgt det innova­ti­ve udvik­lings­pro­jekt tæt.

Når under­vis­ning giver ele­ver lyst til at lære mere og sam­ti­dig ska­ber et stærkt fæl­les­skab, styr­ker det sko­leg­læ­den. Det har Iværk­sæt­ter­un­ge gjort. Den ander­le­des til­gang til sko­le­ar­bej­det har haft en posi­tiv virk­ning på ele­ver­ne, og de har været med til at ska­be syn­li­ge for­bed­rin­ger i deres loka­l­om­rå­der. På sigt håber vi også, at den tid­li­ge intro­duk­tion til iværk­sæt­te­ri vil smit­te posi­tivt af og sik­re stør­re diver­si­tet blandt dem, der kom­mer til at ska­be frem­ti­dens arbejds­plad­ser”, siger Chri­sti­an Vin­ter­gaard, adm. direk­tør i Fon­den for Entreprenørskab.

En mærk­bar for­skel i lokalområdet

Et af de ste­der, som har mær­ket effek­ten af Iværk­sæt­ter­un­ge, er i Tri­ge lige uden­for Aar­hus. Her har ele­ver fra 7.- 9. klas­se på Bak­ke­gårds­sko­len gen­nem de sene­ste par år haft Iværk­sæt­ter­un­ge som valg­fag, og det er der kom­met mærk­ba­re for­an­drin­ger i loka­l­om­rå­det ud af. Bl.a. er en utryg, mørk og beskidt tun­nel under en tra­fi­ke­ret vej for­vand­let til et inspi­re­ren­de kunstværk.

I sam­ar­bej­de mel­lem fæl­les­råd, kir­ke, sko­le og den boligso­ci­a­le hel­heds­plan var ele­ver­ne med til at gen­de­sig­ne tun­nel­len for at gøre den tryg, flot og en ople­vel­se at fær­des i. Met­te Jør­gen­sen fra den boligso­ci­a­le hel­heds­plan var en del af under­vis­nin­gen: “Bør­ne­ne var vildt tændt på, at tun­ne­len skul­le vise mang­fol­dig­he­den i Tri­ge, så de beslut­te­de, der skul­le males flag for alle natio­na­li­te­ter, der bor i byen.”

Der­u­d­over arran­ge­re­de ele­ver­ne i Iværk­sæt­ter­un­ge en ind­sam­ling til pro­jek­tet, de stod for logi­stik­ken omkring, at hver klas­se fra Bak­ke­gårds­sko­len skul­le male et flag der­ne­de, og til sidst var det også dem, der del­te pøl­ser ud til indvielsen.

Lærer på valg­fa­get, Maja Sand­gren Birk, er meget begej­stret for sam­ar­bej­det med lokal­sam­fun­det, og så kan et ander­le­des valg­fag som Iværk­sæt­ter­un­ge noget andet end de tra­di­tio­nel­le fag, mener hun: “Det er et super super­fedt valg­fag, for vi får mulig­hed for at under­vi­se på en anden måde omkring for eksem­pel idé­pro­ces­ser og udvik­ling. Jeg bru­ger ele­men­ter fra valg­fa­get ind i min anden under­vis­ning, da det kan være med til at for­ny de fag.”

Iværk­sæt­ter­un­ge kan gøre en for­skel for end­nu fle­re udsat­te unge

Iværk­sæt­ter­un­ge har siden 2017 kørt som pilot­pro­jekt i Aar­hus. Målet har været at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger samt et sted, hvor de kun­ne omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde skul­le de unge være med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i de områ­der, hvor de bor. For­lø­bet har i 2020 været udfor­dret af hjem­sen­del­se af ele­ver­ne som føl­ge af cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, og den skar­pe pri­o­ri­te­ring af hvil­ken under­vis­ning der blev afholdt.

Alle erfa­rin­ger­ne fra iværk­sæt­ter­un­ge er nu sam­let og klar til at bli­ve brugt i hele lan­det. Der­for er der udvik­let et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og en hånd­bog til opstart af valg­fa­get, som gør det let at kom­me i gang med for andre sko­ler og bolig­om­rå­der. Iværk­sæt­ter­un­ge er siden ble­vet taget op af Kok­ke­dal Sko­le, som lige nu er i gang med for­lø­bet, der afslut­tes først i april måned 2021. Iværk­sæt­ter­un­ge er gen­nem­ført i et sam­ar­bej­de mel­lem Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab, og pro­jek­tet blev støt­tet øko­no­misk af Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Pro­jek­tet er ble­vet eva­lu­e­ret af Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut (EVA).

Iværk­sæt­ter­un­ge i medierne:

Du kan læse mere om den­ne i histo­rie i Altin­gets arti­kel fra den 26. marts 2021.