Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Hel­le Dyb­dal i den nye funk­tion som bro­byg­ger. Hel­le skal hjæl­pe de bebo­e­re, der skal flyt­te til et andet bolig­om­rå­de som føl­ge af rege­rin­gens ghet­to­plan med at fal­de godt til i deres nye bolig og i deres nye lokalområde.

I løbet af de kom­men­de år skal nog­le af de bebo­e­re, der lige nu bor i Bis­pe­ha­ven og Gel­lerup-Toves­høj, gen­hu­ses i andre alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus og omegn. I sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne ønsker Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at at gøre gen­hus­nin­gen så god og smi­dig som muligt ved at under­støt­te bebo­er­ne i at fal­de godt til i deres nye bolig og nye lokalsamfund.

Det er her Hel­le Dyb­dal som bro­byg­nings­me­d­ar­bej­der får til opga­ve at under­støt­te bebo­er­ne under og efter flyt­nin­gen. Støt­ten er et til­bud til dem, der skal gen­hu­ses, og den skal tage udgangs­punkt i den enkel­te bebo­ers ønsker og behov. Hel­le glæ­der sig til at star­te i det nye job pr. 1. marts: “Man­ge ting skal gå op i en høje­re enhed ved en flyt­ning. Gen­hu­se­de bebo­e­re har ikke selv valgt at flyt­te eller udfor­drin­gen at ska­be sig et liv i et nyt bolig­om­rå­de, bl.a. med nye nabo­er og nye loka­le til­bud. Jeg glæ­der mig til i sam­ar­bej­de med fami­li­er­ne og rele­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re lokalt og bydæk­ken­de at sæt­te min bre­de erfa­ring fra boligso­ci­alt arbej­de, kend­skab til bolig­for­e­nin­ger, Aar­hus Kom­mu­ne og for­e­nings­li­vet i spil, så det lyk­kes den enkel­te gen­hu­se­de fami­lie at ska­be sig et godt nyt liv.

Hel­le Dyb­dal kom­mer fra en stil­ling som Boligso­ci­al med­ar­bej­der ved Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegn og ALBOA. Tid­li­ge­re har Hel­le des­u­den været ansat i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at med ansvar for Sund­heds­caféer og Mænds Møde­ste­der. Vi byder Hel­le vel­kom­men til­ba­ge og glæ­der os over at få en så erfa­ren med­ar­bej­der til at stå i spid­sen for opga­ven omkring genhusning.