Inter­view fra cfbu.dk:

Et iværk­sæt­ter­pro­jekt med fine refe­ren­cer for unge stø­ves nu af efter et års dva­le i Cor­o­na-tågen. Der er lys for­u­de, og pro­jek­tet skal nu udbre­des natio­nalt. Vi har talt med Emi­lie Lyk­ke, udvik­lings­kon­su­lent i Det boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Århus, om hvad det er for et pro­jekt, der har fået vind i sej­le­ne, og hvorfor.

Kan du kort sæt­te lidt ord på ”Iværk­sæt­ter­un­ge”, hvem det omfat­ter og hvad det er?

Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, som er etab­le­ret mel­lem sko­ler og hel­heds­pla­ner i Århus fra 2017 til 2020. Det har kørt på seks sko­ler og seks hel­heds­pla­ner i Aar­hus, og det sid­ste år fik vi også tre sko­ler med i Sla­gel­se. Faget er for ele­ver mel­lem 7–9 klas­se. Hum­len er, at det er lære­re og boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, der i fæl­les­skab har under­vist i faget, og at det i høj grad er fore­gå­et ude i hel­heds­pla­ner­nes loka­ler. Selv­om det reelt er et sko­le­valg­fag, så har det i kraft af det boligso­ci­a­les med­vir­ken, givet ele­ver­ne følel­sen af noget andet end sko­le. Der har været 200 ele­ver igen­nem, og pro­jek­tet er et sam­ar­bej­de mel­lem os i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Fon­den for Entre­pre­nør­skab*, som arbej­der med at udvik­le og udbre­de iværk­sæt­te­ri og entre­pre­nør­skab på uddan­nel­ser i fol­ke­sko­len og på vide­re­gå­en­de uddan­nel­ser. Den A. P. Møl­ler­ske støt­te­fond har støt­tet projektet.

Pro­jek­tet har kørt før Cor­o­na kom til DK, hvor­når stop­pe­de det?

Sid­ste fag stop­pe­de i som­me­ren sid­ste år, men blev alle­re­de udfor­dret af pan­de­mi­en fra marts, folk blev sendt hjem, men det blev alli­ge­vel gen­nem­ført, og der blev afholdt en lil­le kon­kur­ren­ce uden­dørs mod­sat året før, hvor der var en noget stør­re konkurrence.

Hvad er det for en kon­kur­ren­ce?

Det er en kon­kur­ren­ce, hvor at ele­ver­ne i løbet af hele det her valg­fag har arbej­det med at få udvik­let nog­le ide­er og ska­be nog­le pro­duk­ter, hvor de så kom­mer til den ende­li­ge kon­kur­ren­ce, og skal pit­che ide­en for dom­me­re, og for­tæl­le, hvor­dan de har udvik­let ide­en og produktet.

Hvad er det boligso­ci­a­le ele­ment i det her?

Det boligso­ci­a­le er en mar­kant del af Iværksætterunge’s DNA. Blandt andet for­di det gør faget til noget andet og mere end ’bare’ sko­le. Som boligso­ci­al med­ar­bej­der kom­mer du med nog­le andre kom­pe­ten­cer end lærer­ne gør. De ken­der loka­l­om­rå­det rig­tig godt, og har ofte gode net­værk, er kre­a­ti­ve og løs­nings­o­ri­en­te­re­de. Og ikke mindst — som kan se de unge med nog­le andre øjne end deres lærer kan, for­di lærer­ne hur­tigt kom­mer til at foku­se­re på ele­ver­nes fag­li­ge kom­pe­ten­cer. Der kan det boligso­ci­a­le bidra­ge med at se ele­ver­nes per­son­li­ge og soci­a­le kom­pe­ten­cer – få sat dem sat i spil på en anden måde, sær­ligt i rela­tion til de ele­ver, som måske har det lidt svært i skolen.

Hvor­dan er hele pro­jek­tet egent­ligt født?

Det er kom­met ind via Fon­den for Entre­pre­nør­skab, som har udvik­let ide­en, og som kon­tak­te­de os med pro­jek­tet. Vi er jo et fæl­les­se­kre­ta­ri­at for alle boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner i Århus, så vi spurg­te alle vores boligso­ci­a­le lede­re om de kun­ne være inter­es­se­re­de, og om at vi kun­ne få sko­ler­ne med på ide­en, og man må sige, at det lyk­ke­des. Den før­ste peri­o­de gik med at klæ­de de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og lærer­ne på til at kun­ne under­vi­se i iværk­sæt­te­ri, og give dem en værk­tøjskas­se til at kun­ne det. Vi opnå­e­de i hvert fald erfa­rin­gen, at de hav­de mar­kant nem­me­re ved det andet år, for­di de lige­som hav­de prø­vet det. Vi fik udar­bej­det et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som man kan bru­ge, hvis man tager ini­ti­a­ti­vet til at arbej­de med det i dag. Det kræ­ve­de noget for­be­re­del­se for både lære­re og de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, og her gør under­vis­nings­ma­te­ri­a­let det meget lettere.

Et godt råd, hvis man går i gang med et lig­nen­de projekt?

Der er udgi­vet noget super­godt mate­ri­a­le: En hånd­bog til, hvor­dan man star­ter. Og et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le hvor der både er en lærer­vej­led­ning, og en mas­se øvel­ser til hvor­dan man får ele­ver­ne i spil. Det skal man stu­de­re, og så skal man huske og rin­ge til os. Vi vil meget ger­ne hjæl­pe med at kom­me godt i gang og dele vores erfa­rin­ger med valg­fa­get og med iværk­sæt­te­ri, så ring endelig.

Resul­ta­ter­ne – hvad er de?

Det der er aller­vig­tigst, og grun­den til at det her vir­ker, er at det ikke føles som noget vi ”leger”, ele­ver­ne udar­bej­der et reelt pro­dukt som de har ansvar for, de skal kon­tak­te sam­ar­bejds­part­ner­ne, de skal selv pit­che deres ide, så det bli­ver til noget ’vir­ke­ligt’, og det giver en mulig­hed for at tage ejer­skab for ide­er­ne og pro­jek­ter­ne. Det bety­der meget, og afspej­ler sig i deres andre fag: De bli­ver bed­re til at gå til eksa­men, de får mere selv­til­lid, de tør mere. Og de får ople­vel­sen af at bli­ve kastet ind i uvan­te pro­ces­ser, og ople­ve at de lyk­kes. Det giver en mulig­hed for en frisk start for nog­le ele­ver, som har nog­le kom­pe­ten­cer, der fun­ge­rer bed­re i et mere prak­tisk ori­en­te­ret fag.

Fort­sæt­ter de små virk­som­he­der?

Bra­brand Build, som vandt den før­ste kon­kur­ren­ce, hav­de lavet et klap­bord, som skul­le give ele­ver­ne ilt til hjer­nen ved at kun­ne stå op ved i sko­len. Det blev sat i pro­duk­tion – om ikke andet, så til sko­lens eget for­brug. Så det rak­te vide­re. De piger, der vandt sid­ste år, hav­de en ide om en talen­de skral­des­pand, som med søde kom­men­ta­rer skul­le opfor­dre folk til ikke at smi­de skrald i natu­ren, og pas­se bed­re på natu­ren i deres områ­de. De taler sta­dig­væk om sam­ar­bej­de med part­ne­re, og er gået aktivt ind i områ­dets nye ungeråd.

I har fået en for­nem eva­lu­e­ring på pro­jek­tet fra Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut — EVA?

Ja, kort sagt kom­mer EVA frem til at ele­ver­ne udvik­ler deres per­son­li­ge og soci­a­le kom­pe­ten­cer igen­nem valg­fa­get. De bli­ver bed­re til omver­dens­for­stå­el­se, ide­ud­vik­ling og hand­le­kom­pe­ten­ce. Nog­le af ele­ver­ne siger, at de bli­ver bed­re til at sam­ar­bej­de med hin­an­den, og med folk de ikke ken­der. Og de får for­stær­ket tro­en på egne evner, ople­vel­sen af at kun­ne lære noget, og bru­ge den læring andre ste­der – fx  i andre sko­le­fag. Deres moti­va­tion for at gå i sko­le, er ble­vet for­stær­ket. Til gen­gæld udvik­ler ele­ver­ne ikke deres ”entre­pre­nør egen­ska­ber” i så høj grad som vi hav­de for­ven­tet i sådan et valgfag.

Er der en anek­do­te fra pro­jek­tet?

Tja, svært at sæt­te et eksem­pel på, jeg vil opfor­dre til at se video­en fra den før­ste kon­kur­ren­ce, det er hele essen­sen af pro­jek­tet. Der får man vir­ke­lig ele­ver­nes ord på, hvad det er pro­jek­tet kan.

Lige nu, hvor vi taler sam­men, let­ter COVID-restrik­tio­ner­ne gan­ske bety­de­ligt, og jeg kan for­stå, at man arbej­der på at få pro­jek­tet udbredt mere nationalt?

Vi håber på, at Iværk­sæt­ter­un­ge kan være med til at kick­star­te livet i de alme­ne bolig­om­rå­der igen. Et år bag skær­men kal­der bare på, at man kom­mer ud og får boo­stet de soci­a­le og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer, som det her pro­jekt vir­ke­lig giver. Den A.P. Møl­ler­ske støt­te­fond, som er bag pro­jek­tet øko­no­misk, mener, at det er et rig­tig godt pro­jekt, for­di vi har fået så gode resul­ta­ter. Så de er inter­es­se­re­de i, hvor­dan vi kan udbre­de pro­jek­tet. Det er Fon­den for Entre­pre­nør­skab, som laver en ansøg­ning sam­men med os, som regio­nal Århus part­ner, og vi skal så i gang med at fin­de andre part­ne­re til pro­jek­tet – enten natio­na­le eller loka­le i andre områ­der. Hvis der er nog­le som er inter­es­se­re­de, så må de meget ger­ne hen­ven­de sig til os.

*Fon­den for Entre­pre­nør­skab er en pri­vat erhvervs­dri­ven­de fond. Der er opbyg­get med en besty­rel­se og et repræ­sen­tant­skab. Fon­den er pri­mært finan­si­e­ret af et fire mini­ste­ri­elt partnerskab.

Den nævn­te video samt vide­re infor­ma­tion, kan fin­des her:

SE DEN NÆVNTE VIDEO HER

SE HJEMMESIDE OM IVÆRKSÆTTERUNGE

LÆS MERE OM UDVIKLINGSPROJEKTET HER