Rund­høj

Bebo­er­rå­d­giv­ning i Rundhøj

I Rund­høj sker den nuvæ­ren­de boligso­ci­a­le ind­sats i et sam­ar­bej­de mel­lem de tre bolig­for­e­nin­ger i områ­det (AAB – Arbej­der­nes Andels Bolig­for­e­ningALBOA og Bolig­for­e­nin­gen Ring­går­den), Aar­hus Kom­mu­ne og loka­le institutioner.

Ind­sat­sen har fokus på børn og unge samt på triv­sel. Akti­vi­te­ter­ne i den boligso­ci­a­le ind­sats i Rund­høj har deres pri­mæ­re udgangs­punkt i Fæl­les­hu­set, hvor bebo­er­ne har mulig­hed for indi­vi­du­el råd­giv­ning og del­ta­gel­se i de man­ge for­skel­li­ge aktiviteter.

Den boligso­ci­a­le ind­sats i Rund­høj er finan­si­e­ret i sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus kom­mu­ne og boligorganisationerne.

 

Rund­højs gule mur­stens­blok­ke er fra 1960’erne. Der er i alt 399 boli­ger og godt 800 beboere.