Byg Op

Udvik­lings­pro­jek­tet “Byg Op” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i 2019.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Byg Op har skabt loka­le job og prak­tik­plad­ser i for­bin­del­se med byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i de alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus fra 2012 til 2019, og har været bin­de­led­det mel­lem byg­her­re, entre­pre­nø­rer og bebo­e­re. Pro­jek­tet er nu afsluttet.

Byg Op er ble­vet udvik­let her i Aar­hus og har som meto­de bevist sit værd ved at få rig­tig man­ge bebo­e­re i arbej­de og i uddan­nel­se i for­bin­del­se med de alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ners nybyg­ge­ri­er og renove­rin­ger. Byg Op har også med­vir­ket til at få soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler imple­men­te­ret i lici­ta­tions­ma­te­ri­a­let og har fået entre­pre­nø­rer­ne til at se vær­di­en af det soci­a­le ansvar, de kan være med til at tage.

Og det giver god mening – både for den enkel­te bebo­er, der kom­mer i arbej­de eller i uddan­nel­se; for bolig­om­rå­det og boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen, der får skabt nye for­tæl­lin­ger i bolig­om­rå­det, og for entre­pre­nø­ren, der får hjælp til at løf­te sit soci­a­le ansvar og for kom­mu­nen, når fle­re bor­ge­re kom­mer i beskæftigelse

Vi er stol­te af, hvad Byg Op har udret­tet, og ser frem til at andre kan sam­le teten op. Meto­den vir­ker! — og vi glæ­der os til at føl­ge dens vide­re liv på byg­ge­plad­ser og i bolig­om­rå­der rundt om i landet.

 

Den nye hånd­bog kan fin­des her

 

God arbejds­lyst!

Hånd­bog: Byg Op — En model der virker

Nyhe­der om beskæf­ti­gel­se og Byg Op

Års­skrift 2019

Års­skrift 2019

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2019, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Læs års­skrif­tet i din brow­ser. Eller down­lo­ad det

Byg Op — En model der virker

Byg Op — En model der virker

Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at…

Års­skrift 2018

Års­skrift 2018

Til vores nytårs­kur offent­lig­gjor­de vi vores Års­skrift for 2017, hvor vi går i dyb­den med nog­le af de resul­ta­ter Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har været en del af gen­nem året. Års­skrif­tet kan læses som PDF eller herunder: 

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Tema­mø­de: Renove­rin­ger løf­ter udsat­te ud af ledighed

Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge bebo­e­re. Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re gruppe…