Her hos Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at ønsker vi, at soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler bli­ver en natur­lig del af frem­ti­di­ge byg­ge­sa­ger. Med de rig­ti­ge værk­tø­jer kan byg­ge­sa­ger nem­lig fun­ge­re som soci­al løf­te­stang for men­ne­sker, der mang­ler det afgø­ren­de net­værk for at kom­me i arbejde.

Byg Op star­te­de som pro­jekt i 2012 under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus. Byg Op vare­ta­ger sam­ar­bej­der om soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler i alme­ne byg­ge­pro­jek­ter og er et til­bud til alle alme­ne bolig­for­e­nin­ger i Aar­hus. Det er med udgangs­punkt i prak­si­ser­fa­ring fra Byg Op, at vi har valgt at udgi­ve hånd­bo­gen Byg Op-model­len.

Byg Op-model­len er sær­ligt rele­vant i for­hold til at opstar­te sam­ar­bej­der inden for den alme­ne boligsek­tor. Hånd­bo­gen kan læses af alle, som er nys­ger­ri­ge på, hvor­dan man med suc­ces kan anven­de soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler – både offent­ligt, kom­mu­nalt og privat.

Meto­der­ne i hånd­bo­gen tager alle udgangs­punkt i erfa­rin­ger fra Byg Op og arbej­det med at ska­be loka­le job- og uddan­nel­ses­mu­lig­he­der via byg­ge­ri­er i alme­ne bolig­om­rå­der i Aarhus.

Byg Op har over­ord­net to formål:

  1. At sik­re bru­gen af soci­a­le part­ner­skabs­af­ta­ler med fokus på lokal job­s­ka­bel­se i udbud­det af alme­ne byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i Aarhus.
  2. At ska­be kon­kre­te job- og uddan­nel­ses­match mel­lem bebo­e­re i alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus og de udfør­en­de entre­pre­nør­fir­ma­er på de pågæl­den­de byggesager.

Til­gan­gen er enkel og kan kopi­e­res eller anven­des uden for Byg Op-regi. 

 

Læs hånd­bo­gen Byg Op-model­len her.

Hvis du ønsker at få til­sendt bogen i trykt udga­ve, så kon­takt os endelig.