Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats Nytårskur

Vi var sam­let cir­ka 100 men­ne­sker til Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats Nytårs­kur i bebo­er­hu­set Basen i Viby. En fan­ta­stisk efter­mid­dag med god stem­ning og man­ge snak­ke på kryds og tværs. Til nytårs­ku­ren blev vin­de­ren af Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæle­pris udnævnt af Anders Win­ner­skjold, råd­mand for Soci­a­le For­hold og Beskæftigelse.

Årets Boligso­ci­a­le Ildsjælepris

Muham­med El Ali og Cha­di Adel Rasai­ni vandt Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæle­pris. Muham­med og Cha­di var indstil­let af Den Boligso­ci­a­le Hel­heds­plan i Bis­pe­ha­ven.
 
Muham­med og Cha­di vandt ildsjæle­pri­sen for­di de er stær­ke rol­lemo­del­ler for hele områ­dets børn, unge og voks­ne. Dren­ge­ne har været med til at udvik­le, plan­læg­ge og gen­nem­fø­re 4 sto­re og uhyg­ge­li­ge Hal­lowe­en-events i Bis­pe­ha­ven over de sid­ste fire år samt en åbnings­fest i det nye Fæl­les­hus. I år har de på eget ini­ti­a­tiv og med meget lidt hjælp fra andre plan­lagt og gen­nem­ført even­tet. Her har de været med til at give områ­dets børn og unge en sjov og uhyg­ge­lig ople­vel­se – og ikke mindst, så har de vist områ­dets andre børn og unge, hvil­ke mulig­he­der og gode resul­ta­ter der kan være, når man er fri­vil­lig i sit loka­l­om­rå­de.
 
Stort til­lyk­ke med prisen! 

Vi hyl­der de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te boligområder

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Hver år sam­ler Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der blandt de nomi­ne­re­de skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. I år bestod dom­mer­pa­ne­let af: 

Anne Thorø, Leder FO-Aarhus

Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aarhus 

Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat 

Repræ­sen­tan­ter fra besty­rel­sen i Bydels­mødre 8220, der er vin­der af Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2021: Ran­da Radwan, Saous­an­ne E Abbas og Jihann Beynah.

Med pri­sen føl­ger 5.000 kr., som er sponso­re­ret af Arbej­der­nes Landsbank.