Besty­rel­sen i Bydels­mødre i 8220 vin­der Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2021

Besty­rel­sen i Bydels­mødre i 8220 er vin­der­ne af pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2021. De har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be et stærkt fæl­les­skab blandt kvin­der i Gel­lerup og Toves­høj. Kvin­der­ne har bl.a været ban­ner­fø­rer for en stor ind­sats under covid-19, der har haft afgø­ren­de betyd­ning for man­ge men­ne­skers triv­sel i Gel­lerup og omegn. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2021.

Over­ra­skel­se til bestyrelsesmødet

Besty­rel­sen i Bydels­mødre 8220 blev over­ra­sket under deres besty­rel­ses­mø­de en kold janu­ar aften, hvor de fik over­rakt pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl af Emi­lie Lyk­ke fra Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

”Det er vig­tigt at aner­ken­de det sto­re fri­vil­li­ge arbej­de, som både årets vin­de­re, og de andre nomi­ne­re­de ildsjæ­le har bidra­get med i løbet af året. Under nor­ma­le omstæn­dig­he­der, så vil­le pri­sen være ble­vet over­rakt ved vores årli­ge nytårs­kur, men pga. omstæn­dig­he­der­ne ift. covid-19, så har vi valgt at gøre det på en anden måde i år” for­tæl­ler Emi­lie om prisoverrækkelsen.

Besty­rel­sen i Bydels­mødre i 8220 fik sig der­for noget af en over­ra­skel­se, da det ban­ke­de på døren til deres besty­rel­ses­mø­de, og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at trå­d­te ind ad døren sam­men med boligso­ci­al leder i Gel­lerup og Toves­høj, Jes­per Kur­da­hl Lar­sen, som var den, der hav­de nomi­ne­ret besty­rel­sen i Bydels­mødre i 8220 til prisen.

En uund­vær­lig indsats

”Det, der er lavet af Bydels­mødre­ne i vores områ­de i det her år, er helt fan­ta­stisk. I har lavet et kæm­pe styk­ke arbej­de, og det har haft enorm betyd­ning! I er ikke så syn­li­ge, men I er helt uund­vær­li­ge. Det er så vig­tigt, at for­e­nin­ger­ne har en besty­rel­se, der fun­ge­rer. Men det er hårdt arbej­de. Det er jer, der skal tage alle dis­kus­sio­ner­ne og træf­fe de svæ­re beslut­nin­ger. Jeres arbej­de er enormt vig­tigt!” sag­de Jes­per Kur­da­hl Lar­sen til besty­rel­sen for Bydels­mødre­ne 8220, da han for­tal­te dem, hvor­for han hav­de valgt at nomi­ne­re dem til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

Besty­rel­sen består af Saous­an­ne El Abbas (for­kvin­de), Shukri Jama Abdul­le, Shamso Muqtarwar­de­re, Jihan A. Bey­nah, Hanaan Yusuf. Sup­ple­an­ter­ne: Nas­ra Kha­lif, Nahed El Baba, Ran­da Bura­ra Radwan.

Stor betyd­ning for lokalområdet

Bydels­mødre­ne i 8220 har haft afgø­ren­de betyd­ning for man­ge men­ne­skers triv­sel  i Gel­lerup og Toves­høj under covid-19 pan­da­mi­en. Det både, da sam­fun­det måt­te luk­ke ned før­ste gang, men også da det medio 2021 var tid til at luk­ke op igen, har bydels­mødre­ne været akti­ve med råd og infor­ma­tion til bebo­er­ne i lokalområdet.

Der­u­d­over beslut­te­de besty­rel­sen i Bydels­mødre i 8220 op til kom­mu­nalval­get at yde en ekstra­or­di­nær ind­sats for at gøre bebo­er­ne inter­es­se­ret i kom­mu­nal­po­li­tik for at øge stemmeprocenten.

Vi hyl­der de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te boligområder

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Hver år sam­ler Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at et nyt dom­mer­pa­nel til at træf­fe beslut­nin­gen om, hvem der blandt de nomi­ne­re­de skal vin­de pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. I år bestod dom­mer­pa­ne­let af: 

Han­ne San­der­hoff Degn, leder af Fri­vil­lig­cen­ter Aarhus 

Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der for Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat 

Repræ­sen­tan­ter fra Unge­rå­det i Fry­den­lund, der er vin­der af Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019: Suley­maan Ahmed, Abdul­lah Öztürk, Dilek Öztürk og Dam­la Kücuk. 

Med pri­sen føl­ger 5.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Landsbank.

 

Foto: Sof­fi Larsen