For­mand for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sty­re­grup­pe Allan Wer­ge og sekre­ta­ri­ats­le­der Tho­mas Høj­mark Fegar gør sta­tus på året, der gik – og ser frem mod 2021. 

Boligso­ci­alt arbej­de i et Corona-år 

Som så man­ge andre dele af sam­fun­det måt­te de boligso­ci­a­le ind­sat­ser i byens udsat­te bolig­om­rå­der også luk­ke ned til­ba­ge i marts måned, da Cor­o­na-epi­de­mi­en for alvor bed sig fast i Dan­mark. Sådan en ned­luk­ning går især ud over de sår­ba­re bebo­e­re, der ikke kan få adgang til den støt­te og de soci­a­le fæl­les­ska­ber, som de nor­malt har det via de boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Måske der­for så vi også, at man i ind­sat­ser­ne hur­tigt omstil­le­de sig til en ny form for ’nor­mal’. Man holdt f.eks. åbent på ’Cor­o­na-sik­re’ vil­kår. Man omlag­de akti­vi­te­ter, så de kun­ne afvik­les alli­ge­vel, og man etab­le­re­de nye, som der plud­se­ligt var opstå­et behov for – f.eks. stu­di­e­støt­te og lek­tie­hjælp til sår­ba­re børn og unge, der hav­de et sær­ligt behov nu, hvor de ikke kun­ne kom­me i sko­le. Så mens Cor­o­na-pan­de­mi­en har givet nog­le sto­re benspænd for det boligso­ci­a­le arbej­de i 2020, har det sam­ti­dig givet anled­ning til innova­tion og til et end­nu tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem de boligso­ci­a­le ind­sat­ser, civil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og myndigheder. 

Den nær­hed og gode kon­takt til bebo­er­ne, som er så vig­tig i det boligso­ci­a­le arbej­de, viste sig også at være vær­di­fuld, da vi så en stærk stig­ning i smit­te­tal i nog­le af de udsat­te bolig­om­rå­der i august 2020. Med­ar­bej­der­ne i de boligso­ci­a­le ind­sat­ser blev på kort tid mobi­li­se­ret til at bistå med den sto­re test­kampag­ne, som blev iværk­sat i bolig­om­rå­der­ne. Ved hjælp af de for­mel­le og ufor­mel­le net­værk, de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re har til bebo­e­re og andre loka­le aktø­rer, fik man spredt bud­ska­bet om at lade sig teste. De boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re hjalp også med at få orga­ni­se­ret den prak­ti­ske afvik­ling af de lan­ge test­kø­er og fik afkla­ret spørgs­mål, så sel­ve test­nin­gen blev mere effek­tiv. Ved den­ne fæl­les ind­sats lyk­ke­des det Region Midt, Aar­hus Kom­mu­ne og de boligso­ci­a­le ind­sat­ser at få testet et meget stort antal bebo­e­re på gan­ske kort tid, hvil­ket var med til at få smit­te­tal­let til at fal­de. Vi tager hat­ten af for den kæm­pe­ind­sats, som alle par­ter yde­de her! 

Fær­re bolig­om­rå­der på ghettolisten 

Den 1. decem­ber blev årets ghet­to­li­ste offent­lig­gjort. Vi er ikke til­hæn­ge­re af ide­en om en ghet­to­li­ste og den meget uhel­di­ge stig­ma­ti­se­ring af folks hjem og af bolig­om­rå­der, som den med­fø­rer, men vi kan sam­ti­dig ikke und­la­de at glæ­de os over, at der er i år blot er to aar­hu­si­an­ske bolig­om­rå­der at fin­de på listen. Kon­se­kven­ser­ne af at optræ­de på listen i 4 år i træk og såle­des bli­ve udnævnt til en ’hård ghet­to’ er jo ble­vet meget hånd­gri­be­lig med paral­lel­sam­funds­lo­v­pak­ken fra 2018. Det gæl­der ikke mindst for de bebo­e­re, der skal fin­de andre ste­der at bo, når deres boli­ger rives ned som føl­ge af kra­vet om at ned­brin­ge ande­len af alme­ne fami­lie­bo­li­ger til 40% af det for­hen­væ­ren­de niveau. 

Nog­le af de bebo­e­re, der skal gen­hu­ses i andre bolig­om­rå­der i Aar­hus i de kom­men­de år, har behov for ekstra støt­te i den sto­re omvælt­ning, en gen­hus­ning kan være. I sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne har vi i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at der­for beslut­tet at ansæt­te en bro­byg­nings­me­d­ar­bej­der i 2021, som vil få til opga­ve at under­støt­te dis­se bebo­e­re i at fal­de godt til i deres nye hjem og lokalområde. 

Sam­men­hæng og soci­al balan­ce i byen 

I sam­ar­bej­det mel­lem boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og Aar­hus Kom­mu­ne har vi ikke kun fokus på byens udsat­te bolig­om­rå­der men også på de alme­ne bolig­om­rå­der gene­relt. I 2020 har vi såle­des udvi­det vores data­mo­ni­to­re­ring til at omfat­te fle­re og min­dre boligaf­de­lin­ger end tid­li­ge­re. For­må­let er at kun­ne spot­te en even­tu­el nega­tiv soci­al udvik­ling i afde­lin­ger­ne på et tid­ligt tids­punkt, så der om nød­ven­digt kan sæt­tes ind, før pro­ble­mer­ne vok­ser sig store. 

Sam­ti­dig har vi i 2020 set fle­re eksemp­ler på, at fysi­ske og boligso­ci­a­le ind­sat­ser tæn­kes sam­men – og tæn­kes ind i en stør­re, bystra­te­gisk sam­men­hæng. I både Viby, Vejl­by Vest og Tilst sam­ar­bej­der bolig­for­e­nin­ger­ne med Aar­hus kom­mu­ne om på sam­me tid at renove­re bolig­mas­sen, etab­le­re bed­re kob­lin­ger til den omgi­ven­de by og ska­be posi­tiv soci­al udvik­ling i bolig­om­rå­det gen­nem boligso­ci­a­le ind­sat­ser. Vi tror på, at vi med til­tag som dis­se kan være med til at ska­be en mere sam­men­hæn­gen­de by og mere attrak­ti­ve bolig­om­rå­der, og vi hil­ser der­for også det gode sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne på den­ne front velkommen. 

Et ander­le­des boligso­ci­alt landskab 

Med paral­lel­sam­funds­lo­v­giv­nin­gen blev de mid­ler, Lands­byg­ge­fon­den råder over til at med­fi­nan­si­e­re boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, beskå­ret fra 230 mio. kr. til 140 mio. kr. årligt. Når vi ser fremad mod de kom­men­de år, for­ven­ter vi der­for, at der vil bli­ve fær­re Lands­byg­ge­fond-støt­te­de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner i Aar­hus. Det bety­der, at det bli­ver desto vig­ti­ge­re, at boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i 5. kreds og Aar­hus Kom­mu­ne sam­ar­bej­der om at fin­de nye måder at adres­se­re de boligso­ci­a­le udfor­drin­ger på. Her står vi hel­dig­vis på et solidt fun­da­ment, idet vi både har en fæl­les inter­es­se i byens udvik­ling og et vel­e­tab­le­ret sam­ar­bej­de på det boligso­ci­a­le område. 

Vi ønsker jer alle en glæ­de­lig jul og et godt nytår – et nyt år som for­hå­bent­lig vil være min­dre præ­get af Corona. 

Allan Wer­ge, kreds­for­mand i BL.5 kreds og for­mand for Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats sty­re­grup­pe 

Tho­mas Høj­mark Fegar, sekre­ta­ri­ats­le­der i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at 

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at arbej­der for at ska­be soci­alt vel­fun­ge­ren­de, alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus. Det gør vi ved at koor­di­ne­re og udvik­le det boligso­ci­a­le arbej­de, så vi styr­ker den sam­le­de ind­sats i de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus.