Skjold­høj

Bebo­er­rå­d­giv­ning på Skjoldhøjkollegiet

Bebo­er­rå­d­gi­ve­ren i Skjold­høj­par­ken kan hjæl­pe med prak­ti­ske emner, der rela­te­rer sig til stu­die- og bolig­for­hold og kan også hjæl­pe bebo­er­ne med at tage hånd om per­son­li­ge udfor­drin­ger gen­nem per­son­li­ge sam­ta­ler. Der­u­d­over støt­ter bebo­er­rå­d­gi­ve­ren op om den fri­vil­lig kul­tur, for­e­nin­ger og det soci­a­le liv på Skjoldhøj.

Kol­le­gi­et har siden 2010 haft ansat en bebo­er­rå­d­gi­ver. Det er sket som en føl­ge af, at Skjold­høj­kol­le­gi­et i løbet af de sene­ste år er ble­vet bosted for en stor andel udsat­te unge med per­son­li­ge og soci­a­le pro­ble­mer. Den pri­mæ­re mål­grup­pe er Skjold­høj­kol­le­giets sva­ge unge uden et posi­tivt net­værk. Unge, som har svært ved at fast­hol­de til­knyt­nin­gen til uddan­nel­ses­sek­to­ren, for­di de aldrig har fået udvik­let deres soci­a­le og prak­ti­ske evner til et ”nor­malt” niveau.

 

Skjold­høj­kol­le­gi­et er lan­dets stør­ste kol­le­gi­um uden for hoved­sta­den. Der er 847 leje­mål og cir­ka 1.000 bebo­e­re. Kol­le­gi­et blev opført i 1970–73 og er opbyg­get som en lil­le lands­by med sto­re grøn­ne fællesarealer.