Boligso­ci­alt arbejde

Boligso­ci­alt arbej­de er et sam­len­de udtryk for soci­alt arbej­de i et loka­l­om­rå­de. Det boligso­ci­a­le arbej­de har tra­di­tio­nelt været opdelt i tre områder:

  • udvik­ling af lokal­sam­fund base­ret på sel­vor­ga­ni­se­ring af beboergrupper.
  • sam­ar­bej­de mel­lem etab­le­re­de par­ter om udvik­lin­gen af lokalsamfundet.
  • plan­læg­ning af bed­re ram­mer og vil­kår for lokalsamfundet.

Inden for det boligso­ci­a­le områ­de arbej­der man med hel­heds­o­ri­en­te­re­de ind­sat­ser, som byg­ger på en for­stå­el­se af, at pro­ble­mer­ne i udsat­te bolig­om­rå­der ofte hæn­ger sam­men og ikke kan løses sær­skilt. Det gæl­der både pro­ble­mer for den enkel­te bebo­er og for hele bolig­om­rå­det, og net­op son­drin­gen mel­lem indi­vid og bolig­om­rå­de ska­ber ofte for­vir­ring om, hvad der menes med helhedsorienteret.

Hel­heds­o­ri­en­te­re­de ind­sat­ser til indi­vi­der for­stås for det meste som ind­sat­ser, der foku­se­rer på det hele men­ne­ske og at f.eks. alko­hol­mis­brug eller fami­lie­pro­ble­mer skal løses, før ved­kom­men­de menings­fuldt kan ind­gå i en beskæftigelsesindsats.

Hel­heds­o­ri­en­te­re­de ind­sat­ser til bolig­om­rå­der for­stås for det meste som ind­sat­ser, der gen­nem en hel­hed af mid­ler søger at løse nog­le afgræn­se­de pro­ble­mer. Det kan f.eks. være en sam­let kri­mi­nal­præ­ven­tiv ind­sats, der både består i gade­plans­ar­bej­de, men­tor­ind­sat­ser og fritidsjobindsatser.

Det boligso­ci­a­le arbej­de opstod i 1980’erne i Dan­mark som svar på en vok­sen­de soci­al opsplit­ning af bolig­mar­ke­det med en stærk kon­cen­tra­tion af flygt­nin­ge, ind­van­dre­re og res­sour­cesva­ge i nog­le alme­ne boligområder.

 

Boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aarhus

I boligso­ci­a­le helhedsplaner

Uden hel­heds­pla­ner

Boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aarhus

Boligso­ci­a­le helhedsplaner

Uden hel­heds­pla­ner