I Aar­hus er der 20 områ­der, der har boligso­ci­a­le ind­sat­ser, hvoraf 13 områ­der ikke har en boligso­ci­al hel­heds­plan og 7 områ­der har en boligso­ci­al helhedsplan.

Udsat­te bolig­om­rå­der kan søge til­skud til en boligso­ci­al hel­heds­plan, hvis områ­det har alvor­li­ge udfor­drin­ger af boligso­ci­al og øko­no­misk karak­ter. Når den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er igang­s­at, er den orga­ni­sa­to­risk for­ank­ret i den loka­le boligaf­de­ling, men fun­ge­rer som en selv­stæn­dig enhed med egen leder og egne med­ar­bej­de­re, der er pla­ce­ret i boligområderne.

De boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner bli­ver til i en for­hand­ling mel­lem boligsel­ska­ber­ne og Lands­byg­ge­fon­den, og de finan­si­e­res for fire år ad gan­gen. Lands­byg­ge­fon­den bidra­ger med 75% af mid­ler­ne til hel­heds­pla­nen, mens der er krav om 25% lokal med­fi­nan­se­ring fra bl.a. kom­mu­nen og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Finan­si­e­rin­gen sker ved, at boligsel­ska­ber med afde­lin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der ansø­ger om støt­te til at gen­nem­fø­re en boligso­ci­al hel­heds­plan, der i udgangs­punk­tet løber i 4 år.

Boligso­ci­a­le ind­sat­ser uden hel­heds­plan er ikke finan­se­ret af Lands­byg­ge­fon­den, men fra den loka­le bolig­for­e­ning, Aar­hus Kom­mu­ne og/eller fon­de. I fle­re af dis­se områ­der er der kun en enkelt eller to boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re, og fle­re ste­der har den­ne tit­len bebo­er­rå­d­gi­ver eller soci­al vicevært.

Boligso­ci­a­le ind­sat­ser med hel­heds­pla­ner støt­tet af Landsbyggefonden:

Bis­pe­ha­ven

Fry­den­lund — Vandtårnsområdet

Her­redsvang

Lang­kær­par­ken

Gel­lerup — Toveshøj

Tri­ge­par­ken

Viby Syd

Over­sigt over boligso­ci­a­le ind­sat­ser i Aarhus

Fry­den­lund

Tri­ge­par­ken

Viby Syd

Gel­lerup-Toves­høj

Vandtårns­om­rå­det