Her­redsvang

I fæl­les­skab styr­ker vi tryg­hed og trivsel

Den over­ord­ne­de vision for det boligso­ci­a­le arbej­de i Her­redsvang er; i fæl­les­skab styr­ker vi tryg­hed og triv­sel i Her­redsvang. For at nå visio­nen er der tre begre­ber, der er cen­tra­le og ken­de­teg­nen­de for det boligso­ci­a­le arbej­de i Her­redsvang. Inklu­sion, aner­ken­del­se og sam­ar­bej­de. Det er en for­ud­sæt­ning for akti­vi­te­ter­ne i hel­heds­pla­nen, at de tager afsæt i en aner­ken­den­de og inklu­de­ren­de til­gang. Bebo­er­ne skal føle sig værds­at, kom­pe­ten­cer­ne skal have mulig­hed for at udfol­de sig, så bebo­er­ne bli­ver moti­ve­ret til at ind­gå aktivt og lige­vær­digt i fæl­leska­bet. Den­ne til­gang er også fun­da­men­tet i alle sam­ar­bejds­re­la­tio­ner. Udgangs­punk­tet er, at vi kan meget ale­ne og hver især, men vi kan meget mere i et lige­vær­digt og posi­tivt sam­ar­bej­de, hvor aktø­rer bidra­ger med de for­skel­li­ge og unik­ke kom­pe­ten­cer, hver enkelt besid­der. På den­ne måde bli­ver ind­sat­ser­ne og akti­vi­te­ter­ne end­nu mere kvalificerede.

Visio­nen for­tol­kes i tre mål for Her­redsvang, den boligso­ci­a­le hel­heds­plan skal:

  1. Redu­ce­re kri­mi­na­li­tet
    Kri­mi­na­li­te­ten i Her­redsvang er fal­den­de, og hel­heds­pla­nen skal med­vir­ke til en yder­li­ge­re reduk­tion af kri­mi­na­li­te­ten. Det­te skal hen­fø­res til både den kri­mi­na­li­tet, som bli­ver begå­et i bolig­om­rå­det og til den kri­mi­na­li­tet, der bli­ver begå­et af bebo­e­re i Herredsvang.
  2. Styr­ke rum­me­li­ge og tole­ran­te fæl­les­ska­ber
    Alle i Her­redsvang skal have en ople­vel­se af at føle sig inklu­de­ret og værds­at. Det boligso­ci­a­le arbej­de vil ska­be are­na­er, hvor bebo­er­ne kan mødes om fæl­les inter­es­ser og akti­vi­te­ter på trods af og på tværs af forskellighederne.
  3. Øge livs­mu­lig­he­der for bebo­er­ne
    Det­te mål har fokus på at styr­ke bor­ger­nes kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, redu­ce­re sko­le­fra­vær, samt øge til­knyt­ning til uddan­nel­se og arbejds­mar­ke­det. Ende­lig er målet at frem­me bebo­er­nes sundhedstilstand.

Læs hel­heds­pla­nen 2018–2022


Bolig­om­rå­det Her­redsvang i det vest­li­ge Aar­hus er opført fra mid­ten af 1970erne til begyn­del­sen af 1980erne. Områ­det tæl­ler 1.634 boli­ger og ca. 3.800 bebo­e­re. Fire bolig­for­e­nin­ger (AAB, Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus og Bolig­kon­to­ret Århus) har leje­mål i Her­redsvang, og de har tra­di­tion for at have et tæt sam­ar­bej­de, som blandt meget andet har ført til opfø­rel­sen af Kul­tur­hus Her­redsvang. Det er her­fra, at det boligso­ci­a­le arbej­de i områ­det er styret.

Her­redsvang

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Tema­mø­de: Sam­ar­bej­de med reli­gi­øse aktører

Tema­mø­de: Sam­ar­bej­de med reli­gi­øse aktører

Kom til tema­mø­de om sam­ar­bej­de mel­lem boligso­ci­a­le ind­sat­ser og reli­gi­øse aktø­rer. I man­ge boligso­ci­a­le ind­sat­ser er der en sti­gen­de inter­es­se for at sam­ar­bej­de med reli­gi­øse aktø­rer. Det kan være den loka­le kir­ke eller moske, hvor et sam­ar­bej­de kan give mening i…

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Seks ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2018

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gennem…