Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet en hånd­bog, der gør, at alle kan kom­me i gang med iværk­sæt­ter­un­ge i deres loka­l­om­rå­de. Iværk­sæt­ter­un­ge er et valg­fag, der sker i et sam­ar­bej­de mel­lem fol­ke­sko­ler og boligso­ci­a­le ind­sat­ser og faget har til for­mål at give de del­ta­gen­de ele­ver entre­pre­nø­ri­el­le kompetencer.

Den nye hånd­bog sam­ler op på erfa­rin­ger­ne fra pilot­pro­jek­tet i Aar­hus og Sla­gel­se kom­mu­ner, og sup­ple­rer på den måde et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der er udar­bej­det med en ræk­ke anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge­for­løb med for­del kan star­tes og dri­ves. For­håb­nin­gen er, at det sam­le­de mate­ri­a­le vil gøre det enkelt for nye part­ner­ska­ber at prø­ve kræf­ter med Iværk­sæt­ter­un­ge, der­for inde­hol­der hånd­bo­gen også nog­le bud på, hvor­dan Iværk­sæt­ter­un­ge kan kon­ver­te­res til enk­le­re formater.

Hånd­bo­gen er base­ret på inter­views med 13 lære­re, boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og en klub­me­d­ar­bej­der i Aar­hus. Resul­ta­ter­ne er kva­li­fi­ce­ret under ind­dra­gel­se af koor­di­na­to­ren for pro­jek­tet i Sla­gel­se, Fon­den for Entre­pre­nør­skab og Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Hånd­bo­gen træk­ker der­u­d­over på resul­ta­ter­ne fra de effek­te­va­lu­e­rin­ger, der er gen­nem­ført af Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, EVA og Fon­den for Entreprenørskab.

Læs hånd­bo­gen om iværksætterunge.

Se under­vis­nings­ma­te­ri­a­let i form af lærer­vej­led­ning, elev­hæf­te, bilags­hæf­te, arbejds­ark og meget mere på ivaerksaetterunge.dk.