Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårnsområdet

I 2023 star­te­de en ny boligso­ci­al part­ner­skabsind­sats, som dæk­ker Fry­den­lund, Her­redsvang og Vandtårns­om­rå­det. Den boligso­ci­a­le part­ner­skabs­af­ta­le gæl­der i peri­o­den 2023 – 2026. Afta­len er ind­gå­et mel­lem og finan­si­e­ret af Aar­hus kom­mu­ne og Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne med en min­dre bevil­ling fra Lands­byg­ge­fon­den. Den over­ord­ne­de vision for de tre bolig­om­rå­der er, at der ska­bes soci­alt bære­dyg­ti­ge loka­l­om­rå­der med tryg­hed, triv­sel og nabo­skab som det bæren­de fun­da­ment. For at nå visio­nen er der tre cen­tra­le begre­ber, der er ken­de­teg­nen­de for den boligso­ci­a­le part­ner­skabsind­sats i Fry­den­lund, Her­redsvang og Vandtårns­om­rå­det: civil­sam­fund­s­ind­dra­gel­se, aner­ken­del­se og sam­ar­bej­de. Der er fokus på, at bebo­er­ne føler sig værds­at, at deres kom­pe­ten­cer får mulig­hed for at udfol­de sig, så de i høje­re grad moti­ve­res til at ind­gå aktivt og lige­vær­digt i at ska­be attrak­ti­ve bydele.

Des­u­den for­ud­sæt­ter det, at der fort­sat er fokus på at kva­li­fi­ce­re og udvik­le på det alle­re­de tæt­te og vel­fun­ge­ren­de sam­ar­bej­de mel­lem Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner og Aar­hus Kom­mu­ne med hen­blik på i fæl­les­skab at udvik­le en bære­dyg­tig part­ner­skabs­mo­del for sam­ar­bej­det, som kan anven­des i andre, udsat­te bolig­om­rå­der. Udgangs­punk­tet er, at vi kan meget ale­ne og hver især, men vi kan meget mere i et lige­vær­digt og posi­tivt sam­ar­bej­de, hvor aktø­rer bidra­ger med de for­skel­li­ge og unik­ke kom­pe­ten­cer, som hver enkelt besid­der. På den­ne måde bli­ver ind­sat­ser­ne og akti­vi­te­ter­ne end­nu mere kvalificerede.

Akti­vi­te­ter­ne inden for den Boligso­ci­a­le part­ner­skabsind­sats pla­ce­rer sig inden for fire indsatsområder:

  • Med­bor­ger­skab og sammenhængskraft, 
  • Uddan­nel­se og Livschancer,
  • Kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gel­se
  • Beskæf­ti­gel­se

Du kan læse mere i den Stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le 2023–2026

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og aktiviteter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anliggende.

 

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­rå­det har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me, ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet og øge det demo­kra­ti­ske enga­ge­ment i områ­det. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…