Pro­jekt “Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se” ophør­te under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr 31. august 2016.

Her kan du læse mere om SDUs over­ord­ne­de pro­jekt “Sam­spil­let mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­na­le sektor”.

Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk:

Vil­kå­re­ne for fri­vil­ligt arbej­de i udsat­te boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Syd­dansk Uni­ver­si­tet har ind­gå­et et sam­ar­bej­de om at under­sø­ge Vil­kå­re­ne for fri­vil­ligt arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Under­sø­gel­sen er både en selv­stæn­dig under­sø­gel­se af vil­kå­re­ne i Aar­hus Kom­mu­ne men ind­går også i en stør­re under­sø­gel­se af ’Sam­spil­let mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­na­le sek­tor’ på tværs af lan­dets kommuner.

I Dan­mark har vi en stærk tra­di­tion for fri­vil­ligt arbej­de. Tra­di­tio­nelt set har fri­vil­ligt arbej­de været knyt­tet til for­e­nings­ar­bej­de. I de sene­re år har fri­vil­lig­he­den ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i kom­mu­ner­ne. Et øget pres på den dan­ske vel­færds­mo­del og et ønske om et aktivt civil­sam­fund har aktu­a­li­se­ret et behov for at ind­dra­ge civil­sam­fun­det i vel­færds­op­ga­ver. Men hvad bety­der den nye poli­ti­ske dags­or­den for fri­vil­lig­he­den – både i for­hold til det fri­vil­li­ge arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der, men også i for­hold til fri­vil­lig­he­dens rol­le i nye sam­ar­bejds­re­la­tio­ner med det offentlige.

I Aar­hus foku­se­rer under­sø­gel­sen på, hvor­dan fri­vil­lig­he­den udfol­der sig i de alme­ne bolig­om­rå­der. Det skal bely­ses, hvil­ken betyd­ning for­skel­li­ge aktø­rer til­læg­ger det fri­vil­li­ge arbej­de (fra kom­mu­nalt leder­ni­veau til bor­ger­ni­veau). Både kon­kret i for­hold til opfat­tel­se af, og for­vent­nin­ger til, den fri­vil­li­ge sek­tors rol­le i udsat­te bolig­om­rå­der, men også på et dis­kur­sivt plan, som hand­ler om, hvor­dan de for­skel­li­ge aktø­rer for­står begre­ber som ’fri­vil­lig­hed’, ’aktivt med­bor­ger­skab’, ’sam­ska­bel­se’ etc. Under­sø­gel­sen vil resul­te­re i en rap­port, samt en afslut­ten­de kon­fe­ren­ce i sen­som­me­ren 2016.

Del af stør­re undersøgelse

Under­sø­gel­sen af fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus er sam­ti­dig del af under­sø­gel­sen af Sam­spil­let mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­nal sek­tor, under ledel­se af pro­fes­sor Bjar­ne Ibsen. For­må­let med den­ne under­sø­gel­se er at bli­ve klo­ge­re på for­de­le og ulem­per ved for­skel­li­ge sam­ar­bejds­for­mer mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­na­le sek­tor. Under­sø­gel­sen tager udgangs­punkt i 20 cases for­delt på 4 kom­mu­ner og det boligso­ci­a­le områ­de i Aar­hus. I løbet af de næste tre år vil den sam­le­de fri­vil­li­ge ind­sats og sam­ar­bej­det med kom­mu­ner­ne bli­ve kort­lagt i de berør­te områ­der og udvik­lin­gen i de 20 samspils’cases vil bli­ve fulgt gen­nem kva­li­ta­ti­ve undersøgelser.

Nyhe­der om Frivillighedsanalysen

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

I for­å­ret 2015 ind­gik Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, en afta­le om at under­sø­ge ’for­ud­sæt­nin­ger­ne for fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus’. Det blev beslut­tet, at under­sø­gel­sen skul­le foku­se­re på opfat­tel­ser og for­stå­el­ser af…

Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

I de sene­re år har fri­vil­lig­hed ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i kom­mu­ner­ne. Et øget pres på den dan­ske vel­færds­mo­del og et ønske om et aktivt civil­sam­fund har aktu­a­li­se­ret et behov for at inddrage…

Kon­fe­ren­ce om fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

Kon­fe­ren­ce om fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

I Dan­mark har vi en stærk tra­di­tion for fri­vil­ligt arbej­de. Tra­di­tio­nelt set har fri­vil­ligt arbej­de været knyt­tet til for­e­nings­ar­bej­de. I de sene­re år har fri­vil­lig­he­den ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i…