Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se

Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se

Pro­jekt “Fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se” ophør­te under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at pr 31. august 2016. Her kan du læse mere om SDUs over­ord­ne­de pro­jekt “Sam­spil­let mel­lem den fri­vil­li­ge og den kom­mu­na­le sek­tor”. Her­un­der er...
Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

Ny rap­port: Fri­vil­lig­hed i det boligso­ci­a­le arbejde

I for­å­ret 2015 ind­gik Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, en afta­le om at under­sø­ge ’for­ud­sæt­nin­ger­ne for fri­vil­lig­hed i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus’. Det blev beslut­tet, at under­sø­gel­sen skul­le foku­se­re...
Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

Kon­fe­ren­ce sæt­ter fri­vil­lig­hed og med­bor­ger­skab til debat

I de sene­re år har fri­vil­lig­hed ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i kom­mu­ner­ne. Et øget pres på den dan­ske vel­færds­mo­del og et ønske om et aktivt civil­sam­fund har aktu­a­li­se­ret et behov...
Kon­fe­ren­ce om fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

Kon­fe­ren­ce om fri­vil­lig­hed i udsat­te boligområder

I Dan­mark har vi en stærk tra­di­tion for fri­vil­ligt arbej­de. Tra­di­tio­nelt set har fri­vil­ligt arbej­de været knyt­tet til for­e­nings­ar­bej­de. I de sene­re år har fri­vil­lig­he­den ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt...