I Dan­mark har vi en stærk tra­di­tion for fri­vil­ligt arbej­de. Tra­di­tio­nelt set har fri­vil­ligt arbej­de været knyt­tet til for­e­nings­ar­bej­de. I de sene­re år har fri­vil­lig­he­den ind­ta­get en vig­tig plads på den poli­ti­ske dags­or­den, både blandt skif­ten­de rege­rin­ger og i kom­mu­ner­ne. Et øget pres på den dan­ske vel­færds­mo­del og et ønske om et aktivt civil­sam­fund har aktu­a­li­se­ret et behov for at ind­dra­ge civil­sam­fun­det i vel­færds­op­ga­ver. Men hvad bety­der den nye poli­ti­ske dags­or­den for fri­vil­lig­he­den – både i for­hold til det fri­vil­li­ge soci­a­le arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der, men også i for­hold til fri­vil­lig­he­dens rol­le i nye sam­ar­bejds­re­la­tio­ner med det offentlige?

I over et år har Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i et unikt sam­ar­bej­de med Syd­dansk Uni­ver­si­tet under­søgt vil­kå­re­ne for fri­vil­ligt arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der. Lige­le­des har vi kig­get på, om det nye ord med­bor­ger­skab får nogen betyd­ning for det gam­le ord fri­vil­lig­hed. Det er der kom­met en spæn­den­de rap­port med udfor­dren­de kon­klu­sio­ner ud af. Beg­ge dele vil vi ger­ne præ­sen­te­re for jer og læg­ge op til debat, om hvor­dan vi tack­ler den udfordring.

Vi har mas­ser af fri­vil­li­ge i de udsat­te bolig­om­rå­der, mas­ser af for­e­nin­ger og mas­ser af akti­vi­te­ter. Men ofte hører vi, at der er udfor­drin­ger for­bun­det med at lave fri­vil­ligt arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der. Men kan vi for­lan­ge den sam­me invol­ve­ring af de fri­vil­li­ge hér som i andre bolig­om­rå­der, når det ofte er folk, som har andre udfor­drin­ger i deres dag­lig­dag? Og hvor­dan sik­rer vi at de fri­vil­li­ge kræf­ter i bolig­om­rå­der­ne tri­ves i sam­spil­let med det offentlige?

Det er spørgs­mål som dis­se, vi vil sæt­te til debat på konferencen.

Pro­gram

16. august i Aarhus

08.45   Drop in og kaffe

09.00   Vel­komst ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og præ­sen­ta­tion af ord­s­ty­rer, Anders Gla­hn.

09.10   Frem­læg­gel­se af ny fri­vil­lig­heds­a­na­ly­se om Vil­kå­re­ne for fri­vil­ligt arbej­de i udsat­te bolig­om­rå­der ved Micha­el Feh­sen­feld og Bjar­ne Ibsen

10.30   Pau­se

10.50   Oplæg og debat om fri­vil­lig­hed ved tre råd­mænd i Aar­hus Kom­mu­ne: Råd­mand for Børn og Unge, Büny­a­min Sim­sek; råd­mand for Soci­a­le For­hold og Beskæf­ti­gel­se Tho­mas Medom og råd­mand Sund­hed og Omsorg, Jet­te Ski­ve.

12.00   Frokost­pau­se

13.00   Panel­de­bat i løben­de ind­dra­gen­de dia­log med salen med for­mand for sty­rel­sen af Århus Ung­dom­mens Fæl­les­råd Ceci­lie Han­sen, for­mand for Viby Syd Idræts­for­e­ning Rosi­ta Ahma­di­an og byrå­ds­med­lem­mer i Aar­hus Kom­mu­ne Ango Wint­her og Hans Skou

14.45  Opsam­ling

15.00   Tak for i dag.

Prak­tisk

Dato og tid
16. august kl. 9.00

Sted
Sto­re Audi­to­ri­um — Loka­le 11.05 AUD
VIA Uni­ver­si­ty College
Heda­ger 2
8200 Aar­hus N

Par­ke­ring
Par­ke­ring er gra­tis, så læn­ge man hol­der i båsene.

Pris
Del­ta­gel­se er gra­tis og inklu­de­rer for­plej­ning på seminardagen.

Til­mel­ding
Til­mel­din­gen er lukket.