Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Fæl­les om Fry­den­lund og Vandtårnsområdet

For­må­let med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018–2022 er at foku­se­re på beskæf­ti­gel­se, uddan­nel­se og styr­ket med­bor­ger­skab (og for­ud­sæt­nin­gen her­for — triv­sel og tryg­hed). Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det er inde i en posi­tiv udvik­ling. Eksem­pel­vis har udvik­lin­gen i ande­len af bebo­e­re med til­knyt­ning til arbejds­mar­ke­det de sene­ste år været mere posi­tiv i Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det end i resten af Aar­hus og i den alme­ne sek­tor gene­relt. Kri­mi­na­li­te­ten er ikke alar­me­ren­de høj. Og fle­re småbørn til­knyt­tes dagtilbud.

Med den boligso­ci­a­le hel­heds­plan 2018–2022 tages der end­nu et stort skridt mod frem­tids­sik­rin­gen af Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det som attrak­ti­ve, soci­alt bære­dyg­ti­ge og tryg­ge bolig­om­rå­der. Hel­heds­pla­nen sig­ter mod at de sid­ste unge godt igen­nem uddan­nel­ses­sy­ste­met og i den for­bin­del­se både arbej­de med bør­ne­ne og de unge selv, men også med en fami­li­e­ret­tet tid­lig fore­byg­gen­de ind­sats. Hel­heds­pla­nen vil styr­ke med­bor­ger­ska­bet, tryg­he­den og den gen­si­di­ge til­lid, de for­skel­li­ge bebo­er­grup­per imel­lem. Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og kom­mu­nen pri­o­ri­te­rer at sam­ar­bej­de og under­støt­te den eksi­ste­ren­de ind­sats, udnyt­te syner­gi­ef­fek­ter og und­gå parallelindsatser.

Læs mere i den stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­af­ta­le for den boligso­ci­a­le hel­heds­plan for Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det 2018 – 2022.

I Fry­den­lund har fire bolig­for­e­nin­ger (Ring­går­den, Almen­Bo Aar­hus, Bolig­kon­to­ret Århus og AAB) til­sam­men 1.131 lej­lig­he­der, som huser ca. 2.500 bebo­e­re. Boli­ger­ne er opført fra slut­nin­gen af 1960erne til begyn­del­sen af 1970erne. Midt i bebyg­gel­sen lig­ger Fry­den­lund Fæl­les­hus, og det er bl.a. her­fra, at de ansat­te på hel­heds­pla­nen gen­nem­fø­rer ind­sat­ser og aktiviteter.

Vandtårns­om­rå­det dæk­ker over tre bolig­om­rå­der: Regi­ne­høj, Kal­m­ar­ga­de, Illerup­vej og Lind­holm­par­ken i det nord­li­ge Aar­hus. Der bor omkring 2.500 bebo­e­re i områ­det. Områ­dets afde­lin­ger er i stør­rel­se og i bebo­er­sam­men­sæt­ning for­skel­li­ge. Udfor­drin­ger­ne afde­lin­ger­ne imel­lem er imid­ler­tid på grund af det geo­gra­fi­ske nabo­skab et fæl­les anliggende.

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Kæm­pe ind­sats for cor­o­na­test i boligområder

Nyhed fra Fag­bla­det Boli­gen af Sig­ne Schli­cht­krull: Boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus hjæl­per mobi­le test­cen­tre og får bebo­e­re til at teste for cor­o­na. Siden star­ten af august har de boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i syv udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus støt­tet op om Region…

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­råd ska­ber bro mel­lem gene­ra­tio­ner­ne i Frydenlund

Unge­rå­det har med deres sto­re enga­ge­ment været med til at ska­be stær­ke unge­fæl­les­ska­ber i Fry­den­lund. De bræn­der for at ned­bry­de for­dom­me, ska­be møder på tværs af alder og etni­ci­tet og øge det demo­kra­ti­ske enga­ge­ment i områ­det. Der­for til­de­les de pri­sen som Årets…

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Fem ildsjæ­le nomi­ne­ret til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl 2019

Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det…

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Kul­tur­til­bud på vej til børn i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at og Bør­ne­kul­tur­hu­set i Aar­hus mod­ta­ger 340.000 kro­ner fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen til kunst- og kul­tur­pro­jekt for børn i udsat­te bolig­om­rå­der. Bevil­lin­gen kom­mer fra Slots- og Kul­tursty­rel­sens pul­je ”Kul­tur­bro­en til børn og unge”…