Få inspira­tion til, hvor­dan renove­ring af alme­ne boli­ger kan ska­be jobs for ledi­ge beboere.

Byg­her­rer, entre­pre­nø­rer, job­cen­tre og boligso­ci­a­le ind­sat­ser har med stort enga­ge­ment sam­ar­bej­det om at tage et soci­alt ansvar. I Tilst har det bety­det, at en stør­re grup­pe unge er ble­vet ansat i renove­rin­gen af deres bolig­om­rå­de. Det har ned­bragt hær­værks­kon­to­en med en mil­li­on – og ikke mindst givet unge fra bolig­om­rå­det en chan­ce for suc­ces på arbejds­mar­ke­det. I Esb­jerg har et AMU-kur­sus ført til, at ledi­ge fra bolig­om­rå­det er endt med ordi­nær ansæt­tel­se i renove­rin­gen af deres egen bag­gård. I Aar­hus har Byg Op skabt et tæt sam­ar­bej­de med aktø­rer­ne på byg­ge­plad­sen skabt virk­som­heds­prak­tik­ker, jobs og uddan­nel­ses­af­ta­ler i renove­rin­ger­ne af fle­re udsat­te boligområder.

På det­te tema­mø­de kan du høre mere om dis­se part­ner­ska­ber og få inspira­tion til, hvad der kon­kret skal til for, at renove­rin­ger bli­ver en løf­te­stang for loka­le beboere.

 

Tema­mø­det hen­ven­der sig til

Byg­her­rer og tek­ni­ske che­fer i alme­ne boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner, entre­pre­nø­rer med byg­ge­sa­ger i alme­ne bolig­om­rå­der, lede­re, kon­su­len­ter og frem­skud­te med­ar­bej­de­re i de kom­mu­na­le job­cen­tre og loka­le boligso­ci­a­le indsatser.

 

Tid og sted

Ons­dag den 24. okto­ber 2018 kl. 12–16

E&P‑Huset i Gel­lerup, Aarhus

Dor­tes­vej 37, 8220 Brabrand

 

Til­mel­ding

Til­meld dig ved at sen­de en mail til Niko­li­ne Berg på sene­st den 10. okto­ber 2018.

Oplys ven­ligst navn, e‑mail og orga­ni­sa­tion ved tilmelding.

Spørgs­mål om wor­ks­hop­pen kan ret­tes til Met­te Fabri­ci­us Mad­sen, tlf. 30245818, eller Hel­le Niel­sen, .

 

Fore­lø­bigt program

12.00: Ankomst og let frokost

12.30: Vel­komst og intro­duk­tion til eftermiddagen
Ved CFBU, Hel­le Niel­sen, seni­o­r­kon­su­lent og Met­te Fabri­ci­us Mad­sen, specialkonsulent

12.40: Hvad du må, kan og bør for at ska­be soci­al ansvarlighed
Om lov­giv­ning på områ­det, soci­a­le klau­su­ler og gode råd til partnerskabsaftaler.
Rik­ke Løn­ne, udvik­lings­kon­su­lent i BL

13.00: Byg­her­rens før­ste skridt?
Hvor­dan soci­al ansvar­lig­hed kan tæn­kes ind i udbud og kon­trak­ter med entreprenørerne.
Leif Jen­sen, Direk­tør i Århus Omegn og Anet­te Nits­chke pro­jekt­le­der i Byg Op

13.30: Pau­se

13:40: Entre­pre­nør med soci­alt ansvar!
Hvor­for det som entre­pre­nør er en god idé at ansæt­te ledi­ge bebo­e­re fra området.
Rosi­ta Ahma­di­an, Pro­jekt­le­der i Ene­mær­ke & Petersen

14.00: Hvor­dan sik­res god kon­takt med entreprenørerne?
Erfa­rin­ger for at syn­lig­hed, wie­ner­brød og lyd­hør­hed er vig­ti­ge meto­der til at ska­be jobåb­nin­ger på en byggeplads.
Anet­te Nits­chke, pro­jekt­le­der og Maria Aagaard Bro­mer Jen­sen pro­jekt-med­ar­bej­der i Byg Op

14.30: Pau­se

14.50: Grup­pe­for­løb med et for­be­re­den­de AMU-kursus
Hvor­dan et AMO-kur­sus, fir­ma­ka­sket­ter og tæt opfølg­ning har været ingre­di­en­ser­ne i en suc­ces­fuld ind­sats, der har ført til at ledi­ge bebo­e­re er ble­vet kva­li­fi­ce­ret arbejds­kraft i renove­rin­gen af Stengårdvej.
Tho­mas Thom­sen, entre­pre­nør Brinch, og Ole Holck, fag­lig koor­di­na­tor i Job­cen­ter Esbjerg

15.20: Erfa­rin­ger med at ansæt­te udsat­te unge
Suc­ces­ful­de erfa­rin­ger med at ansæt­te og – lige så vig­tigt – fast­hol­de udsat­te unge bebo­e­re på byggepladsen.
Jan Hou­borg Ander­sen, boligso­ci­al pro­jekt­le­der, Lang­kær­par­ken og Pal­le Glæs­borg Niel­sen, byg­ge­le­der i Ene­mær­ke og Petersen

16:00: Tak for i dag!

 

Rap­port om job­s­ka­bel­se og renovering

CFBU har i august 2018 udgi­vet en rap­port om renove­rings­pro­jek­ter i udsat­te bolig­om­rå­der, hvor Byg Op er en kernecase.

Læs mere om rap­por­ten her.

 


 

Se pro­gram­met for tema­mø­det som PDF.