Dan­marks udsat­te bolig­om­rå­der renove­res i dis­se år for mil­li­ar­der. En del af områ­der­ne benyt­ter renove­rin­ger­ne til at få loka­le ledi­ge i prak­tik­for­løb, lønt­ilskud­s­stil­lin­ger eller ordi­næ­re jobs. Driv­kraf­ten er vel­vil­je og soci­alt enga­ge­ment hos byg­her­re, entre­pre­nør og hånd­vær­ker­ne på byg­ge­plad­sen, og pro­jek­ter­ne har til­sam­men fået over 300 ledi­ge ud på byggepladserne.

 

Det viser en ny under­sø­gel­se fra CFBU, der har kort­lagt renove­rin­ger­nes beskæf­ti­gel­ses­frem­men­de til­tag i de udsat­te bolig­om­rå­der. Under­sø­gel­sen læner sig op af Byg Op’s erfa­rin­ger med at ska­be den bed­ste syner­gi­ef­fekt mel­lem byg­ge- og renove­rings­pro­jek­ter i Aar­hus’ alme­ne bolig­for­e­nin­ger og for­e­nin­ger­nes bebo­e­re. Byg Op er et bydæk­ken­de til­bud under Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, og hjæl­per kort sagt med at se mulig­he­der og ska­be et match mel­lem bebo­e­re, beskæf­ti­gel­se og byggeri.

Tre af rap­por­tens cases er fra Aar­hus, hvor ind­sat­ser i for­bin­del­se med renove­rin­ger i Lang­kær­par­ken, Nydams­par­ken og Rosen­høj fremhæves.

 

Spe­ci­al­kon­su­lent i CFBU Met­te Fabri­ci­us Mad­sen, der er med­for­fat­ter til rap­por­ten, frem­hæ­ver føl­gen­de poin­ter i rapporten:

  • Det soci­a­le enga­ge­ment er den vig­tig­ste drivkraft
    • Den vig­tig­ste driv­kraft er det soci­a­le enga­ge­ment hos de del­ta­gen­de par­ter og vil­lig­he­den til at tage et kon­kret soci­alt ansvar hos både ledel­ser­ne og hos hånd­vær­ker­ne på byg­ge­plad­sen. Vi blev bl.a. over­ra­sket over, hvor åbne entre­pre­nø­rer­ne var for at gå ind i pro­jek­tet og give de udsat­te ledi­ge en chan­ce på byg­ge­plad­sen. Den tål­mo­dig­hed og hjælp det kræ­ver at inklu­de­re de ledi­ge, er afgø­ren­de for at pro­jek­tet lykkes.
  • Soci­a­le klau­su­ler ikke afgørende
    • Byg­ge­fir­ma­er­ne er opta­get af at und­gå papir­ar­bej­de og mål­tal, der ikke nød­ven­dig­vis pas­ser med den måde byg­ge­pro­jek­tet skri­der frem. Det vir­ker bed­re at give hin­an­den et ufor­melt håndslag på mål­sæt­nin­gen om at få så man­ge ledi­ge i arbej­de som muligt, og så ska­be gode ram­mer for hånd­vær­ker­ne på plad­sen til at inklu­de­re de ledige.
  • God orga­ni­se­ring kan gøre forskellen
    • Kort­læg­ning viser 16 bolig­om­rå­der, hvor man af den ene eller anden grund ikke har fået ansat nog­le loka­le ledi­ge. Det er ærger­ligt, for­di man ikke får udnyt­tet den vel­vil­je, vi kan se hos byg­ge­fir­ma­er­ne. Der kan vi kun opfor­dre til at tage et kig på under­sø­gel­sen, og tage ved lære af de områ­der, der er mest frem­me i skoene.

Anet­te Nits­chke fra Byg Op frem­hæ­ver i rap­por­ten også, at Byg Op har gode erfa­rin­ger med at under­støt­te både fri­vil­li­ge afta­ler og soci­a­le klau­su­ler, og ople­ver i prak­sis ikke stor for­skel på de to afta­le­for­mer: “Det væsent­li­ge er, at der er en ind­sats, der under­støt­ter entre­pre­nø­rer­ne i at opfyl­de aftalen.”


Læs hele under­sø­gel­sen som PDF.

Læs nyhed om under­sø­gel­sen på CFBU.dk.

Læs mere om Byg Op.