Mænds Møde­ste­der har to aft­ner i træk invi­te­ret loka­le mænd fra hen­holds­vis Aar­hus V og Tri­ge inden­for til oplæg af mænd med noget på hjertet.


Man­de­aft­nen i Aar­hus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mæn­de­ne sad blandt de flot­te cyk­ler og hør­te oplæg af Andreas Las­sen under over­skrif­ten ”Kom vide­re, mand!”. Andreas for­tal­te ind­gri­ben­de om sine egne ople­vel­ser, hvor han i kølvan­det på en skils­mis­se vir­ke­lig måt­te i knæ og rej­se sig med skul­dre­ne tyn­get af spørgs­mål som: Hvor­for blev jeg valgt fra og hvor­dan er man(d) så alenefar?

Om efter­mid­da­gen før Andreas skul­le del­ta­ge i arran­ge­men­tet gav han inter­view til DR P4 Østjyl­land, om hvor­for det er rele­vant for mænd at mødes.
Hør indsla­get her.


Afte­nens sid­ste pro­gram­punkt var Chri­sti­an Hjort fra DR3 pro­gram­met Ale­ne i Vild­mar­ken. Chri­sti­an kaste­de sig ud i sit livs even­tyr, da han uden for­sy­nin­ger af mad og med gan­ske få hjæl­pe­mid­ler delt­og i pro­gram­met. På afte­nen for­tal­te han om bag­grun­den, om hvor­dan fami­li­en tager sådan en beslut­ning og hvor­dan han syn­tes vi alle nog­le gan­ge skal udfor­dre os selv og tage et heli­kop­ter­blik på vores liv.

I pau­sen var pøl­ser fra den opstil­le­de pøl­se­vogn og mas­ser af snak mand og mand i mellem.


Afte­nen efter var det tid til man­de­af­ten i Tri­ge på trak­tor­værk­ste­det ved Sem­ler Agro, hvor de loka­le mænd sad mel­lem de sto­re John Dee­re trak­to­rer. Her var Chri­sti­an Hjort end­nu engang den sid­ste oplægs­hol­der. Men før det blev hans tur, for­tal­te spe­ci­al effects-man­den Hen­rik Ander­sen om et liv omgi­vet af afhug­ge­de lem­mer og blo­di­ge sår, og hvor­dan man får det pres­set ind i en fami­lie­ven­lig hver­dag. Et oplæg der inde bag effek­ter­ne hand­le­de om at for­føl­ge sine drøm­me, hvor tåge­de de end måt­te være.

Aar­hus Stift­ti­den­de brag­te en arti­kel fra Man­de­af­te­nen i Tri­ge, hvor de blandt andet også inter­viewe­de Hen­rik Ander­sen. Læs artik­len på stiften.dk eller her­un­der:

Bag arran­ge­men­tet står Mænds Møde­ste­der, der er non-pro­fit og ikke-kom­merci­el­le møde­ste­der, til­gæn­ge­li­ge for alle mænd i Aar­hus.
Læs mere om Mænds Mødesteder.