Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i...
Sig far­vel til Helle

Sig far­vel til Helle

Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le...
Nyt inspira­tions­hæf­te: Mænds Møde­ste­der i boligområder

Mænds møde­ste­der

Pro­jekt “Mænds Møde­ste­der” er ophørt under regi af Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i efter­å­ret 2017. Her­un­der er sam­let det mate­ri­a­le, der har været til­gæn­ge­ligt om pro­jek­tet på fs-aarhus.dk: I hvert af bolig­om­rå­der­ne Tri­ge,...
Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Man­de­aft­ner med for­tæl­lin­ger, fæl­les­skab og mænd i fokus.

Mænds Møde­ste­der har to aft­ner i træk invi­te­ret loka­le mænd fra hen­holds­vis Aar­hus V og Tri­ge inden­for til oplæg af mænd med noget på hjer­tet. Man­de­aft­nen i Aar­hus V blev holdt ved Buhlcykler.dk, hvor mæn­de­ne sad blandt de flot­te cyk­ler og hør­te...
Rig­ti­ge mænd mødes

Rig­ti­ge mænd mødes

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Kvar­te­ret: Micha­el, Knud og Bo er rig­ti­ge mænd! De er ikke med i en pro­duk­tion fra Dan­marks Radio. De tre mænd er her i vir­ke­lig­he­den. Og de er med til at ska­be Mænds Møde­ste­der i Fry­den­lund. Læs...
Ny ansat til pro­jekt Mænds Mødesteder

Ny ansat til pro­jekt Mænds Mødesteder

Vel­kom­men til Thomas Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Tho­mas Waa­gø Holleu­fer fra 1. febru­ar som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der i Mænds Møde­ste­der i Tri­ge og Herredsvang. Tho­mas er 50 år og uddan­net soci­al­pæ­da­gog. Han kom­mer fra en...