Vel­kom­men til Thomas

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Tho­mas Waa­gø Holleu­fer fra 1. febru­ar som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der i Mænds Møde­ste­der i Tri­ge og Herredsvang.

Tho­mas er 50 år og uddan­net soci­al­pæ­da­gog. Han kom­mer fra en stil­ling som klas­se­pæ­da­gog i en specialklasse.

Tho­mas har glæ­det sig meget til at star­te arbej­det. Fak­tisk så meget, at han tyv­star­te­de med at møde mæn­de­ne i Tri­ge alle­re­de den 18.januar og Her­redsvang var Tho­mas også for­bi den 26.januar før han offi­ci­elt star­te­de arbej­det 1. februar.

Vi byder Tho­mas hjerte­lig velkommen.

Mænds møde­ste­der

I bolig­om­rå­der­ne Tri­ge, Vandtårns­om­rå­det, Fry­den­lund og Her­redsvang blev der i 2015 etab­le­ret et Mænds Møde­sted. Hvert møde­sted skal ska­be ram­mer, hvor mænd orga­ni­se­rer akti­vi­te­ter, de laver sam­men og lærer af hin­an­den skul­der-ved-skul­der. Pro­jek­tet er et sam­ar­bej­de mel­lem de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner i områ­der­ne og Forum for Mænds sund­hed via Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.

Læs mere her.