Nyhe­der

Nytårs­kur 2022 (i juni)

Nytårs­kur 2022 (i juni)

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur blev i år afholdt i juni — og det blev den bestemt ikke dår­li­ge­re af. Vi kun­ne ende­lig igen afhol­de vores nytårs­kur for alle, der på for­skel­lig vis gør en for­skel for det boligso­ci­a­le Aar­hus. Tusind tak til råd­mand for…

Års­skrift 2021

Års­skrift 2021

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats Års­skrift 2021, hvor vi ser til­ba­ge på 2021 og frem mod det kom­men­de år.   Du kan læse års­skrif­tet i issuu her­un­der eller som PDF her: Års­skrift 2021. 

Iværk­sæt­ter­valg­fag boo­ster unges tro på egne evner

Iværk­sæt­ter­valg­fag boo­ster unges tro på egne evner

Inter­view fra cfbu.dk: Et iværk­sæt­ter­pro­jekt med fine refe­ren­cer for unge stø­ves nu af efter et års dva­le i Cor­o­na-tågen. Der er lys for­u­de, og pro­jek­tet skal nu udbre­des natio­nalt. Vi har talt med Emi­lie Lyk­ke, udvik­lings­kon­su­lent i Det boligso­ci­a­le Fællessekretariat…

Iværk­sæt­te­ri som valg­fag i sko­len styr­ker udsat­te unge

Iværk­sæt­te­ri som valg­fag i sko­len styr­ker udsat­te unge

Unge med stør­re tro på egne evner og styr­ke­de kom­pe­ten­cer i at tæn­ke kre­a­tivt og hånd­te­re usik­ker­hed – det er resul­ta­ter­ne af pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge, der gen­nem to år har kørt i Aar­hus Kom­mu­ne. I pro­jek­tet har seks sko­ler i sam­ar­bej­de med loka­le boligsociale…

Ny bro­byg­ger er en gam­mel kending

Ny bro­byg­ger er en gam­mel kending

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har ansat Hel­le Dyb­dal i den nye funk­tion som bro­byg­ger. Hel­le skal hjæl­pe de bebo­e­re, der skal flyt­te til et andet bolig­om­rå­de som føl­ge af rege­rin­gens ghet­to­plan med at fal­de godt til i deres nye bolig og i deres nye loka­l­om­rå­de. I…