Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har net­op udgi­vet inspira­tions­hæf­tet: “Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der”. Hæf­tet er inspira­tion til, hvor­dan man opstar­ter og dri­ver Mænds Møde­ste­der. Det byg­ger på erfa­rin­ger fra fire bolig­om­rå­der i Aar­hus: Tri­ge, Her­redsvang, Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det. I sam­ar­bej­de med de loka­le boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har dis­se fire bolig­om­rå­der etab­le­ret møde­ste­der, hvor mænd kan være sam­men om menings­ful­de akti­vi­te­ter i et trygt mil­jø med plads til alle. Pro­jek­tet er et part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed, finan­si­e­ret af Sund­heds­mi­ni­ste­ri­ets part­ner­skabs­pul­je ”Sun­de­re liv for alle 2015–18”. Bag­grun­den for pro­jek­tet er et ønske fra aar­hu­si­an­ske bolig­om­rå­der om at styr­ke loka­le mænds triv­sel og enga­ge­ment i områ­der­ne. Man­ge boligso­ci­a­le akti­vi­te­ter ret­ter sig især mod kvin­der, børn og unge. Mænd er i min­dre grad end kvin­der enga­ge­ret i akti­vi­te­ter i loka­l­om­rå­det. Sam­ti­dig har fle­re mænd i bolig­om­rå­der­ne syn­li­ge hel­breds­mæs­si­ge pro­ble­mer — men­talt og fysisk. Man har i bolig­om­rå­der­ne haft et behov for at opret­te akti­vi­te­ter, der mål­ret­ter sig sær­ligt mod mænd.

 

Kom godt i gang med Mænds Mødesteder

Inspira­tions­hæf­tet er tænkt som en gui­de til, hvor­dan man kan kom­me i gang med Mænds Møde­ste­der i sit eget områ­de f.eks. i regi af en nuvæ­ren­de eller kom­men­de hel­heds­plan. Inspira­tions­hæf­tet giver både ind­blik i bag­grun­den for Mænds Møde­ste­der, men kom­mer gen­nem Cita­ter­ne fra del­ta­ge­re i Mænds Møde­ste­der også ind på betyd­nin­gen og effek­ten af mødestederne.

Mænds Møde­ste­der giver mig et sted at tage hen. Det får mig gan­ske enkelt ud af døren. Og end­da op på cyk­len. Når jeg så er frem­me, mødes jeg af smi­len­de ansig­ter og hånd­tryk, som byder mig vel­kom­men. Vi sid­der og snak­ker om løst og fast over en kop kaf­fe og en bid brød”

Inspira­tions­hæf­tet er en god ind­gang til at kom­me igang, da der også en fem­trins gui­de til at arbej­de med punk­ter som:

 1. Ind­le­den­de under­sø­gel­ser og overvejelser
 2. Find et sted
 3. Rek­rut­te­ring
 4. Opstart af aktiviteter
 5. Orga­ni­se­ring og forankring

 

Effek­ten af Mænds Møde­ste­der i Aarhus

I den tre-åri­ge projektperiode:

 • 159 har brugt et af de fire mødesteder
 • 75 bru­ge­re har brugt et møde­sted mere end fem gange
 • To ud af tre mænd del­ta­ger på ugent­lig basis eller oftere
 • Syv ud af ti er uden­for arbejds­mar­ke­det (ledig eller pensionist)
 • Hver anden mand har ikke en partner
 • Ni ud af ti er over 40 år
 • Ni ud af ti har under en kilo­me­ter til mødestedet

For­bed­ret men­tal sundhed

I en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se er del­ta­ger­ne ble­vet spurgt, om de har ople­vet for­an­drin­ger i deres triv­sel i den peri­o­de, de har del­ta­get i Mænds Møde­ste­der. Seks ud af ti har ople­vet en posi­tiv ændring i deres men­tale sund­hed. De har følt sig mere opti­mi­sti­ske, bed­re i stand til at hånd­te­re pro­ble­mer og tæt­te­re på andre mennesker.

Del­ta­ger­ne taler mere med andre om sundhed 

Ande­len af mænd, der taler med andre om sund­hed mindst en gang om måne­den, er ste­get med 20%.

 

Få inspira­tions­hæf­tet her

Her­un­der kan du læse inspira­tions­hæf­tet Mænds Møde­ste­der i bolig­om­rå­der eller du kan se inspira­tions­hæf­tet som PDF..