Da Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne udlø­ber med årets udgang, bety­der det, at Hel­le Dyb­dal Jen­sen efter godt 7 års ansæt­tel­se stop­per i sin stil­ling i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Der vil der­for være mulig­hed for at sige far­vel til Hel­le man­dag den 18. decem­ber kl. 15 på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Vi håber, kol­le­ger og sam­ar­bejds­part­ne­re vil kom­me for­bi for at hil­se på.

Af hen­syn til det prak­ti­ske vil vi bede jer til­mel­de jer, hvis I kom­mer for­bi – det­te kan gøre nederst på siden.

Hel­le har været ansat som pro­jekt­le­der af Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne i Viby Syd, Gel­lerup-Toves­høj, Bis­pe­ha­ven, Her­redsvang og Tri­ge i peri­o­den 2010–13, og i 2014–17 som del af de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner i Her­redsvang, Tri­ge, Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det.

 

Pro­jekt Sundhedscafeerne

Pro­jek­te­jer­ska­bet for Pro­jekt Sund­heds­ca­fe­er­ne har lig­get ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i sam­ar­bej­de med bolig­for­e­nin­ger­ne og Magi­stra­ten for sund­hed og Omsorg (MSO). I løbet af de syv års sund­heds­ind­sats har alle par­ter haft et fæl­les ønske om at udvik­le meto­der til at øge lig­hed i sund­hed mel­lem soci­alt udsat­te bolig­om­rå­der og det øvri­ge Aarhus.

Som kon­kre­te og syn­li­ge akti­vi­te­ter er rele­van­sen af kon­cep­tet ”sund­heds­ca­fe­er” ble­vet udvik­let og afprø­vet. Det har ført til, at der fra 1. janu­ar 2018 fort­sat er sund­heds­ca­fe­er i Her­redsvang og Viby Syd i sam­ar­bej­de med MSO. Lige­le­des har MSO Fol­kes­und­hed Aar­hus anvendt sam­ar­bej­det til at udvik­le deres kend­skab og meto­de­mæs­si­ge til­gang til sund­heds­ar­bej­de i udsat­te bolig­om­rå­der gen­nem ”Fæl­les­skabsa­gen­ter” — en res­sour­cebå­ret akti­vi­tet med fokus på ildsjæle.

Først og frem­mest har pro­jek­ter­ne opdyr­ket og udvik­let sam­ar­bej­det mel­lem det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus og MSO. Hvor udgangs­punk­tet før 2010 var enkel­te ad hoc og per­son­bår­ne sam­ar­bej­der, er der i dag opbyg­get et tvær­sek­to­ri­elt sam­ar­bej­de på såvel over­ord­net som udfør­en­de niveau. Det er et sam­ar­bej­de, der fort­sat har behov for udvik­ling, hvil­ket MSO har invol­ve­ret sig i Her­redsvang, Frydenlund/Vandtårnsområdet og Viby Syd.

 

Også pro­jekt­le­der for Mænds Mødesteder

Udover ”Pro­jekt sund­heds­ca­fe­er­ne” har Hel­le været pro­jekt­le­der for Mænds Møde­ste­der i Aar­hus (Her­redsvang, Tri­ge, Fry­den­lund og Vandtårns­om­rå­det i peri­o­den 2015–17) — et part­ner­skab med Forum for Mænds Sund­hed. Hver af de fire boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner sag­de ja til at være med til at igang­sæt­te et Mænds Møde­sted. Driv­kraf­ten for at gå ind i pro­jek­tet har været at sæt­te mere fokus på mænds triv­sel og mænds invol­ve­ring i de loka­le akti­vi­te­ter. Ved pro­jek­tets afslut­ning er tre møde­ste­der leve­dyg­ti­ge med støt­te fra den enkel­te hel­heds­plan, og Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er ved at læg­ge sid­ste hånd på et inspira­tions­skrift på bag­grund af erfa­rin­ger­ne i projektperioden.

 

Til­mel­ding

Af hen­syn til det prak­ti­ske beder vi jer til­mel­de jer, hvis I vil være med til at sige far­vel til hel­le den 18. decem­ber kl. 15.00.