Et mid­del mod soci­a­le udfor­drin­ger i udsat­te boligområder

I Aar­hus er der syv bolig­om­rå­der, som har en boligso­ci­al hel­heds­plan. Udsat­te bolig­om­rå­der kan søge til­skud til en boligso­ci­al hel­heds­plan, hvis områ­det har alvor­li­ge udfor­drin­ger af boligso­ci­al og øko­no­misk karak­ter. Når den boligso­ci­a­le hel­heds­plan er igang­s­at, er den orga­ni­sa­to­risk for­ank­ret i den loka­le boligaf­de­ling, men fun­ge­rer som en selv­stæn­dig enhed med egen leder og egne med­ar­bej­de­re, der er pla­ce­ret i boligområderne.

De boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner bli­ver til i en for­hand­ling mel­lem boligsel­ska­ber­ne og Lands­byg­ge­fon­den, og de finan­si­e­res for fire år ad gan­gen. Lands­byg­ge­fon­den bidra­ger med 75% af mid­ler­ne til hel­heds­pla­nen, mens der er krav om 25% lokal med­fi­nan­se­ring fra bl.a. kom­mu­nen og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Finan­si­e­rin­gen sker ved, at boligsel­ska­ber med afde­lin­ger i udsat­te bolig­om­rå­der ansø­ger om støt­te til at gen­nem­fø­re en boligso­ci­al hel­heds­plan, der i udgangs­punk­tet løber i 4 år.

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at under­støt­ter alt det boligso­ci­a­le arbej­de i Aar­hus. Vi er med til at ska­be viden om udfor­drin­ger­ne i bolig­om­rå­der­ne, koor­di­ne­re ind­sat­ser på tværs af byen og vare­ta­ge bolig­om­rå­der­nes inter­es­ser. Des­u­den yder vi også pro­jekt­støt­te, hvor vi assi­ste­rer og udvik­ler i sam­ar­bej­de med de enkel­te boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, når de står over­for stør­re forandringer.

Lands­byg­ge­fon­den er en sel­ve­jen­de insti­tu­tion. Fon­dens mid­ler til­ve­je­brin­ges ved ind­be­ta­lin­ger fra alme­ne bolig­for­e­nin­ger, der har udbe­talt deres stats­ga­ran­te­re­de lån. Dis­se mid­ler kan så søges til bl.a. hus­le­je­støt­te, boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og fysisk renove­ring af bolig­for­e­nin­ger med stør­re låne­byr­der eller sva­ge­re øko­no­mi. Fon­den for­de­ler på den måde mid­ler fra ellers vel­ha­ven­de bolig­for­e­nin­ger til bolig­for­e­nin­ger der er øko­no­misk dår­li­ge­re stil­let. I Fol­ke­tin­gets bolig­for­lig fra 2006 blev det beslut­tet at en del af Lands­byg­ge­fon­dens mid­ler skul­le øre­mær­kes til boligso­ci­a­le ind­sat­ser — en ord­ning, der blev fort­sat i bolig­for­li­get fra 2015. Lands­byg­ge­fon­den har der­for siden 2006 ydet støt­te til boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, som udar­bej­des og gen­nem­fø­res af alme­ne bolig­for­e­nin­ger i udsat­te boligområder.

Repræ­sen­te­ret i styregrupperne

Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at er repræ­sen­te­ret i sty­re­grup­per­ne for de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner. For os er det vig­tigt at være til­ste­de og få ind­sigt i, hvad der fore­går på dag­ligt plan i de boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner, som vi arbej­der for at under­støt­te. Det ind­gå­en­de kend­skab til hel­heds­pla­nen er en for­ud­sæt­ning for, at vi kan under­støt­te med spar­ring, inter­es­se­va­re­ta­gel­se og kom­mu­ni­ka­tion såvel som i udvik­lin­gen af nye helhedsplaner.

Se hvil­ke med­ar­bej­der, der er repræ­sen­te­ret i de enkel­te boligso­ci­a­le helhedsplaner.

Boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner i Aarhus

 

Bis­pe­ha­ven

Lang­kær­par­ken

Gel­lerup-Toves­høj

Tri­ge­par­ken

Fry­den­lund-Vandtårns­om­rå­det

Her­redsvang

Viby Syd