Udde­lin­gen af pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl sker for at gøre opmærk­som på og hyl­de de man­ge ildsjæ­le, der er i byens udsat­te bolig­om­rå­der. Den udde­les til en eller fle­re fri­vil­li­ge, der har gjort en afgø­ren­de for­skel i deres bolig­om­rå­de gen­nem året. Det ken­der­teg­ner alle de nomi­ne­re­de, at de går for­an og er til inspira­tion for alle i boligområdet.

Vin­de­ren af pri­sen vil bli­ve offent­lig­gjort på Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur tors­dag den 5. janu­ar. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Lands­bank. Til nytårs­ku­ren vil alle de nomi­ne­re­de ildsjæ­le bli­ve aner­kendt. Det er nien­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl.

 

 

De nomi­ne­re­de er:

Abdinasir Jama

Abdi­na­sir Jama

Gel­lerup-Toves­høj

Abdi­na­sir er en meget aktiv og enga­geret bebo­er­de­mo­krat. Han er også en forenings­mand med visio­ner, der kom­mer til udtryk gen­nem hans utræt­te­li­ge arbej­de på at frem­me koor­di­ne­ring mel­lem for­e­nin­ger, boligso­ci­a­le pla­ner og kom­mu­na­le instan­ser for loka­l­om­rå­dets fremme.

Abdi-Rahman Mahmud Iidle

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iidle

Fry­den­lund

For­e­nin­gen Leg og Lær hvi­ler i høj grad på Iid­les lan­ge enga­ge­ment som for­mand. To gan­ge om ugen afvik­ler for­e­nin­gen lek­tiecafé, hvor der del­tager omkring 20 — 30 børn hver gang. Man­ge af bør­ne­nes for­æl­dre del­ta­ger også, og Iid­le står altid til rådig­hed i for­hold til råd og vejledning.

Peter Fredberg

Peter Fred­berg

Viby Syd

Peter Fred­berg, som er pen­sio­ne­ret bank­rå­d­gi­ver, har hjul­pet man­ge bebo­e­re med deres øko­no­mi gen­nem hjælp til at for­stå deres pri­va­tø­ko­no­mi, få lavet bud­get, forskuds­op­gø­rel­ser og meget mere.