Vi kan mere sam­men, end vi kan hver for sig

Pro­jekt Fri­tids­sport er et part­ner­skabspro­jekt mel­lem Bolig­for­e­nin­gen Århus Omegnafd. Præ­ste­van­gen, Klub­ben Rosen­vang og UNGi­Aar­hus, som star­te­de til­ba­ge i 2008, med det for­mål at lave et opsø­gen­de matri­kel­løst unge­pro­jekt med udgangs­punkt i idræt og fæl­les­skab, der skul­le fore­byg­ge hær­værk og kri­mi­na­li­tet i Præstevangen/Viby.

Der er ansat boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re som arbej­der med hovedopgaverne:

  • At opsø­ge de unge og gen­nem dia­log og samvær iværk­sæt­te akti­vi­te­ter som kan moti­ve­re de unge til fæl­les­skab og bevæ­gel­se, og som mod­vir­ker kri­mi­na­li­tet, hær­værk og mistrivsel.
  • At afdæk­ke og ska­be sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge interessenter/ressourcer, der kan være med at fore­byg­ge kri­mi­na­li­tet og under­støt­te unges triv­sel og udvik­ling i Præstevangen/Viby, og der igen­nem gøre Præ­ste­van­gen til et godt sted at bo for alle.

Fri­tids­sport dan­ner ram­me om for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver til gavn for pro­jek­tets unge og områ­dets øvri­ge bebo­e­re. Her­un­der hyg­ge­fod­bold, dren­ge­klub, pige­klub, ungevejledning/forældrerådgivning samt bebo­er­fit­ness og åbne fællesarrangementer.

Udgangs­punk­tet og erfa­rin­ger­ne i Pro­jekt Fri­tids­sport er, at ”vi kan mere sam­men, end vi kan hver for sig”. Vi tror på, at fokus ´et på det boligso­ci­a­le, med et græn­se­kryd­sen­de innova­tions­fæl­les­skab af bolig­for­e­nin­gen og det kom­mu­na­le, ska­ber de hybri­der og alter­na­ti­ver der skal til for at tin­ge­ne ryk­ker sig i en rig­tig inter­es­sant ret­ning for de unge og deres omgivelser.

 

Præ­ste­van­gen er eta­ge­byg­ge­ri i 3–4 eta­ger og opført i 1955–68 i beton. Der er 667 boli­ger for­delt på 1 — 4 rum. 

Nyhe­der om Præstevangen

Ny video om iværksætterunge

Ny video om iværksætterunge

Vi har fået lavet en lil­le film om iværk­sæt­ter­un­ge og den kon­kur­ren­ce som blev afholdt for ele­ver­ne på God­s­ba­nen i april. Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men for at give ele­ver i 7.–9. klasse…

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

Bære­dyg­tig­heds­pro­jekt fra Gel­lerup vin­der iværksætterkonkurrence

God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til…

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Sko­le­e­le­ver dyster om at løf­te udsat­te boligområder

Den 11. april afhol­des den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge. Iværk­sæt­ter­un­ge har til for­mål at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er ele­ver­ne med til…

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

Iværk­sæt­te­ri skal styr­ke unge og deres lokalområder

  Pres­seud­klip — Arti­kel fra Loka­la­vi­sen Aar­hus: Iværk­sæt­ter­un­der­vis­ning i udsat­te bolig­om­rå­der skal gav­ne både de unge og loka­l­om­rå­der­ne. Otte sko­ler i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner skal fra skoleårets…