Pres­seud­klip — Arti­kel fra Politiken:

5 hjer­ter: Bolig­om­rå­dets trau­mer og system­fejl er helet med en gen­nemtænkt helhedsplan

7. sep­tem­ber, 2017 | Medi­eom­ta­le, Viby Syd

Den almen­nyt­ti­ge bolig­be­byg­gel­se Rosen­høj i Viby ved Aar­hus er totalt for­vand­let efter en gen­nem­gri­ben­de renove­ring. Resul­ta­tet er frem­ra­gen­de, skri­ver anmel­de­ren, som til­fæl­dig­vis selv vok­se­de op i bolig­blok­ke­ne, der kom på rege­rin­gens ghet­to­li­ste i 00’erne.

I en af de nye sto­re vin­du­eskar­nap­per sid­der en mor med sit lil­le barn og vin­ker ud til mig. Mulig­vis lidt af en til­fæl­dig­hed, men alli­ge­vel symp­to­ma­tisk for stem­nings­skif­tet i den tid­li­ge­re ghet­to Rosenhøj.

Den net­op fær­di­grenove­re­de og totalt omdan­ne­de almen­nyt­ti­ge bolig­be­byg­gel­se, der lig­ger ved Ring­vej 02 lidt uden for Aar­hus cen­trum, har med sine 840 lej­lig­he­der og ca. 2.200 bebo­e­re været igen­nem en meget omfat­ten­de pro­ces. Resul­ta­tet er på fle­re punk­ter frem­ra­gen­de. Den tid­li­ge­re ste­reo­ty­pe 70’er-bebyggelse frem­står som for­vand­let: Rosen­højs fysi­ske trau­mer og moder­ni­sti­ske system­fejl er helet med en gen­nemtænkt hel­heds­plan og en ræk­ke for­holds­vis enk­le, men virk­nings­ful­de arki­tek­to­ni­ske og land­ska­be­li­ge indgreb.

Pro­ble­mer­ne er ikke for­søgt bom­bet væk, selv om der er skå­ret lidt i alle 27 blok­ke. Fire af de ca. 60 meter lan­ge blok­ke har fået fjer­net et helt opgangs­par­ti for at åbne bebyg­gel­sen og som led i etab­le­rin­gen af et nyt sti- og vej­sy­stem. De øvri­ge er kirur­gisk for­bed­ret med små præ­ci­se skal­pe­lind­greb. Luk­ke­de og døde gavlpar­ti­er har fået et mere åbent og leven­de udtryk med nye vin­du­es­par­ti­er og alta­ner. Et for­holds­vist enkelt ind­greb har sik­ret, at bebo­er­ne kan gå ind og ud af opgan­ge­ne fra beg­ge sider. Blok­ke­ne ven­der sig nu mod hin­an­den to og to. Det simp­le ind­greb har sam­ti­dig skabt nog­le vel­fun­ge­ren­de indre går­d­rum, mens de sto­re ano­ny­me græs­a­re­a­ler mel­lem blok­ke­ne er ble­vet aktiveret.

Man mær­ker tyde­ligt, at men­ne­ske­krop­pen er ble­vet taget med på råd i indret­nin­gen af de nye går­d­rum. For­skel­li­ge byrums­møb­ler, ter­rænspring og lege­red­ska­ber gør det nu muligt at ind­ta­ge rum­me­ne på langt fle­re måder end tidligere…

 

Læs hele artik­len på politiken.dk — kræ­ver log in.