Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at har lige arran­ge­ret stu­di­e­tur til Amster­dam for boligso­ci­a­le med­ar­bej­der og sam­ar­bejds­part­ne­re i Aar­hus. For­må­let med turen var kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, net­værk og inspira­tion fra den eks­pe­ri­men­te­ren­de hol­land­ske til­gang til det soci­a­le område.

Et rekord­s­tort antal del­ta­ge­re, 53 per­so­ner, tog bus­sen til Amster­dam for at besø­ge spæn­den­de pro­jek­ter og opnå ny viden. En boligso­ci­al med­ar­bej­der udtal­te på vej­en til­ba­ge: ”Det mest inspi­re­ren­de ved turen har været, at høre oplæg af entu­si­a­sti­ske men­ne­sker, som for­tæl­ler om deres pro­jek­ter og meto­der, og der­ved få rusket op i egen praksis.”

Pro­gram­met bestod af føl­gen­de programpunkter:

  • Den omfat­ten­de fysi­ske omdan­nel­se i Bijl­mer­me­er, som er sup­ple­ret med soci­a­le til­tag inden­for job­s­ka­bel­se, hjælp til loka­le iværk­sæt­te­re, støt­te til mul­ti­kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter, under­vis­ning osv.
  • Ru Paré Com­mu­ni­ty, som er et fæl­les­hus belig­gen­de i bolig­om­rå­det Slo­ter­vaart i det vest­li­ge Amster­dam. Huset består af en unik sam­ling af bebo­er­or­ga­ni­sa­tio­ner, sund­heds­in­sti­tu­tio­ner, soci­a­le orga­ni­sa­tio­ner, kunst­ne­re og iværk­sæt­te­re, og er etab­le­ret i en tid­li­ge­re skolebygning.
  • Startblok Rie­ker­ha­ven — et unikt bolig­pro­jekt i Amster­dam for 282 unge med flygt­nin­ge­sta­tus og 283 hol­land­ske unge. Sam­me byg­ger de et lokal­sam­fund base­ret på deres egne input og enga­ge­ment. Startblok fun­ge­rer som start­ste­det for unge flygt­nin­ge mel­lem 18 og 27 år, som har mod­ta­get deres per­ma­nen­te opholdstilladelse.
  • Lucas Com­mu­ni­ty arbej­der for at støt­te iværk­sæt­te­ri og ini­ti­a­ti­ver i byde­len. Der er meget fokus på at ska­be lokal øko­no­mi, ikke blot akti­ve­ring, men reel job­s­ka­bel­se, mikrovirk­som­he­der, og at loka­le opga­ver løses af loka­le beboere.
  • Fri­havnspro­jekt Deven­ter, hvor den loca­le com­mu­ne har sat byud­vik­lin­gen fri, så den ska­bes i sam­spil mel­lem fle­re aktører.
  • Voor­stad Oost i Deven­ter, som er et ABCD pro­ject, hvor idéen er, at bolig­om­rå­det kan udvik­le sig ved at akti­ve­re bebo­e­re og kræf­ter i områ­det til at ska­be stolt­hed over områ­det og hinanden.