Medi­e­klip fra TV2 Østjylland:

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le er en ægte ildsjæl i sit lokalområde.

 

Abdi-Rah­­man har star­tet en lek­tiecafé: Vi bli­ver nødt til at hjæl­pe vores børn

<ifra­me src=“http://cdnapi.kaltura.com/p/2102081/sp/210208100/embedIframeJs/uiconf_id/34716281/partner_id/2102081?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id‑2&entry_id=0_gowbmx3i&flashvars[streamerType]=auto” width=“640” height=“360” allow­fullscre­en webki­tal­low­fullscre­en mozAl­low­FullScre­en frameborder=“0”></iframe>

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le har mod­ta­get tit­len som årets boligso­ci­a­le ildsjæl. Det har han på grund af sit fri­vil­li­ge arbej­de i bolig­kvar­te­ret Fry­den­lund i Aarhus.

- Jeg blev rig­tig glad og meget stolt af det, siger Abdi-Rah­man Mahm­ud Iidle.

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le har invol­ve­ret sig i man­ge fri­vil­li­ge akti­vi­te­ter. Han er blandt andet lærer på fire tospro­ge­de sko­ler, for­mand for den bolig­for­e­ning, han selv bor i, og så er han ini­ti­a­tiv­ta­ger til en lektiecafé.

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le har mod­ta­get tit­len som årets boligso­ci­a­le ildsjæl.

Vig­tig­he­den af akti­vi­te­ter til de unge men­ne­sker er Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le ikke i tvivl om. Han tager udgangs­punkt i sig selv.

- Vi gik på sprog­sko­len, og da vi var fær­di­ge på sprog­sko­len, så var der ikke andet. Vi sad bare hjem­me og glo­e­de og så fjern­syn, siger Abdi Rah­man Mahm­ud Iidle.

Som for­mand for for­e­nin­gen Leg og Lær har Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le sat gang i mas­ser akti­vi­te­ter, der hol­der børn og unge beskæf­ti­get, så de ikke kom­mer på afveje.

- Vi bli­ver nødt til at hjæl­pe vores børn, mens de er små, og etab­le­re og opdra­ge dem, lære dem måden, man inte­gre­rer sig på, måden man er sam­men på, måden man kan gå ind i lokal­sam­fun­det, siger han.

En af Abdis ini­ti­a­ti­ver er en lek­tiecafé. Han mener alle­re­de nu, at man kan se, hvor­dan det gør en for­skel for de unge.

Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le har taget ini­ti­a­tiv til en lektiecafé.

- Vi har set frug­ten. Vi har set, at der er nog­le unge, der har været i vores lek­tiecafé, siden de var små. De er nu i tee­na­ge­al­de­ren, og vi kan se, at de er på ret­te vej, siger han.

Inte­gra­tion og fæl­les­skab kom­mer ikke af sig selv, og Abdi-Rah­man Mahm­ud Iid­le håber der­for, at der er fle­re, der vil invol­ve­re sig i det fri­vil­li­ge arbejde.

- Min filo­so­fi er, at jeg altid ven­der det mod mig selv. Hvad kan jeg gøre, hvor­dan kan jeg bidra­ge med. Noget som er godt, noget som er posi­tivt, noget som ska­ber glæ­de, siger Abdi-Rah­man Mahm­ud Iidle.

I video­en øverst i artik­len kan du se et indslag om Abdi-Rah­man Mahm­ud Iidle.

 

Arti­kel og video er pro­du­ce­ret af TV2 Østjyl­land — du kan se nyhe­den i sin hel­hed på deres hjemmeside.

Her­un­der kan du se, hvor­dan det så ud, da han fik over­rakt sin pris:

<ifra­me src=“https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffsaarhus%2Fvideos%2F1310723335657099%2F&show_text=0&width=740” width=“740” height=“416” style=“border:none;overflow:hidden” scrolling=“no” frameborder=“0” allowTransparency=“true” allowFullScreen=“true”></iframe>