Oplæg med Paul Natorp fra Sager der samler

Sager der Sam­ler er et hus for hver­dags­ak­ti­vi­ster. De er en orga­ni­sa­tion med stær­ke rød­der i civil­sam­fun­det, og bak­ker op om men­ne­sker, der tager sagen i egen hånd, når sko­en tryk­ker. Deres tan­ke er, at når man tager fat på at ska­be nye løs­nin­ger på pro­ble­mer, man selv ople­ver i sin hver­dag, får man en stem­me og er med til at for­ny sam­fun­det nede­fra. Sager der sam­ler foku­se­rer på at bak­ke op med fæl­les­skab, net­værk og et sted at mødes.

Medstif­ter Paul Natorp vil for­tæl­le os om Sager der sam­ler og give sit bud på hvor­dan lokal del­ta­gel­se kan føre til ejer­skab og demo­kra­ti­se­ring i vores bolig­om­rå­der. Han vil blandt andet tage udgangs­punkt i deres dog­me om øjen­høj­de: Vi gør ikke noget “for nogen” – vi gør noget med hin­an­den. Aktivt med­bor­ger­skab og hver­dags­ak­ti­vis­me hand­ler ikke om mål­grup­per og vi har ikke noget for på hin­an­dens veg­ne. Gen­si­dig­hed og øjen­høj­de er for­ud­sæt­nin­gen for at dan­ne et fæl­les­skab, der kan ska­be en forandring.

Før­ste halv­del vil være oplæg af Paul Natorp, hvor­ef­ter vi vil gå mere dia­lo­gisk frem med spørgs­mål og kom­men­ta­rer fra del­ta­ger­ne, der mun­der ud i en sam­ta­le om fri­vil­li­ge og lokal deltagelse.

 

Jule­frokost

Efter oplæg­get omkring kl. 17.30 går vi i gang med afte­nens jule­frokost for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aar­hus. Afte­nen byder på dej­lig mad, spæn­den­de sel­skab og for­hå­bent­lig også et par gode indslag fra boligso­ci­a­le medarbejdere.

Jule­froko­sten koster 200 kr. og inklu­de­rer et par glas snaps. Resten man ønsker at drik­ke, skal man selv medbringe.

Prak­tisk

Tids­punkt: Fre­dag 9/12 kl. 15.30

Sted: Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at, Sara­lyst Allé 55, 8270 Højbjerg

Pris: 200 kr. som inklu­de­rer mad og snaps — reste­ren­de drik­ke­va­rer skal man selv medbringe

Til­mel­ding: Sker nederst her på siden. Man skal til­mel­de sig uan­set, om man kun kom­mer om eftermiddagen/aftenen eller vil være med til hele arrangementet.

SU: Sna­rest muligt og sene­st 1. decem­ber. Fak­tu­ra for arran­ge­men­tet vil bli­ve sendt ud efter sid­ste tilmelding.

Spørgs­mål: Kan altid ret­tes til: Gorm Ole­sen —  — 24 40 96 34

 

Til­mel­ding

Arran­ge­men­tet er kun for boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re i Aarhus.