God­s­ba­nen sum­me­de af liv, da den før­ste kon­kur­ren­ce i pro­jek­tet Iværk­sæt­ter­un­ge blev afholdt. Kon­kur­ren­cen var kul­mi­na­tio­nen på valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge, hvor 7.–9. klas­ses-ele­ver fra seks for­skel­li­ge sko­ler igen­nem året har arbej­det med iværk­sæt­te­ri. Til kon­kur­ren­cen skul­le ele­ver præ­sen­te­re deres pro­jek­ter for dom­me­re fra erhvervs­li­vet. For­må­let med faget er at give ele­ver­ne posi­ti­ve erfa­rin­ger med iværk­sæt­te­ri, så ele­ver­ne efter­føl­gen­de kan være med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aarhus.

Tho­mas Medom, råd­mand for Børn & Unge i Aar­hus Kom­mu­ne, udnævn­te vin­der­ne af årets iværk­sæt­ter­kon­kur­ren­ce. Det blev Bra­brand Build fra Tovs­højsko­len, som vil ska­be gen­brugs­klap­bor­de ud af over­skuds­ma­te­ri­a­ler fra renove­rin­gen af Gel­lerup-Toves­høj. Tho­mas Medom lag­de vægt på, at det hav­de været spæn­den­de at føl­ge det nye iværk­sæt­ter­fag: ”Det er jo fan­ta­stisk at se, hvor­dan en idé til et nyt moti­ve­ren­de lærings­mil­jø, der skal styr­ke iværk­sæt­ter­ly­sten i alme­ne bolig­om­rå­der, er ble­vet til vir­ke­lig­hed. Det er vig­tigt for et bolig­om­rå­de, at de, der bor der, enga­ge­rer sig i at gøre det til et rart sted at være.

Det er sko­le­e­le­ven Bader Abd El Aziz Ridha fra Tovs­højsko­len enig i. Han hav­de alle­re­de en god for­nem­mel­se af hol­dets præ­sta­tion, før Tho­mas Medom afslø­re­de deres hold som vin­der­hol­det. Bader synes, det har været både sjovt og udfor­dren­de at have valg­fa­get Iværk­sæt­ter­un­ge: ”Det er meget bed­re end den nor­ma­le under­vis­ning. Nor­malt føl­ger vi bogen, men her er det vores egne idéer og tanker.”

Hol­det fra Tovs­højsko­len i Bra­brand har lavet et klap­bord, men under­vejs har de ind­dra­get loka­le iværk­sæt­te­re, som har hjul­pet dem i pro­ces­sen. Men iføl­ge Bader, er det ikke bare et klap­bord: ”Klap­bor­det har jo en histo­rie bag sig. Det sym­bo­li­se­rer alt det gode fra Gel­lerup. Man hører altid kun om dår­li­ge ting, men der er også iværk­sæt­te­re, som udret­ter noget.” Bra­brand Build, som hol­det kal­der sig, har valgt at foku­se­re på bære­dyg­tig­hed, hvil­ket også bety­der, at klap­bor­det er lavet af gen­brugs­ma­te­ri­a­ler fra ombyg­nin­ger i området.

 

Dom­mer­ne, som bestod af iværk­sæt­te­re, var impo­ne­re­de over hol­dets gode ener­gi. Ilir Shkoza, Chef for “En fæl­les ind­sats”, lag­de vægt på hol­dets evne til at arbej­de sam­men: ”De var meget bevid­ste om at sup­ple­re hin­an­den, de kan ikke hver især det hele, men sam­let kom de vir­ke­lig ud over ram­pen.” Der­u­d­over var dom­mer­ne impo­ne­re­de over, hvor langt de var kom­met i deres pro­ces, at de hav­de pro­du­ce­ret noget kon­kret og gjort meget ud af for­mid­lin­gen, som både var inter­es­sant og leven­de. Bader Abd El Aziz Ridha syn­tes også vek­sel­virk­nin­gen i faget var fan­ta­stisk: ”Vi skul­le vir­ke­lig tæn­ke selv og få idéer, men det var også et fag, hvor vi skul­le bru­ge vores hænder”.

 

OM IVÆRKSÆTTERUNGE 

Iværk­sæt­ter­un­ge er et pro­jekt, hvor seks sko­ler i Aar­hus, Ung i Aar­hus Syd og seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner arbej­der sam­men. Målet er at give ele­ver i 7.–9. klas­se iværk­sæt­ter­kom­pe­ten­cer og ‑erfa­rin­ger og at give dem et sted, hvor de kan omsæt­te teo­ri til prak­sis. På den måde er de med til at ska­be en iværk­sæt­ter­kul­tur i udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus. Både dansk og inter­na­tio­nal forsk­ning viser, at entre­pre­nør­skabs-under­vis­ning øger ele­vers lyst til at bli­ve iværk­sæt­te­re og de får stør­re til­tro til deres egne kom­pe­ten­cer. Ele­ver, som har del­ta­get i entre­pre­nør­skabs­un­der­vis­ning, vil have en øget sand­syn­lig­hed for at arbej­de med innova­tion, at bli­ve iværk­sæt­te­re og at bli­ve lede­re sene­re i livet. Pro­jek­tet bli­ver fulgt tæt af for­ske­re, og målet er, at pro­jek­tet skal kun­ne udbre­des til andre områ­der i Dan­mark. Læs mere om pro­jek­tet her: https://fs-aarhus.dk/udviklingsprojekter/ivaerksaetterunge/

 

Fon­den for Entre­pre­nør­skab har sam­men med Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at i Aar­hus mod­ta­get 3,9 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond til pro­jek­tet ”Iværk­sæt­ter­un­ge”. Pro­jek­tet fore­går i tæt sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne. Pro­jek­tet føl­ges af for­ske­re i de to år, de unge del­ta­ger i under­vis­ning og akti­vi­te­ter. Sam­ti­dig skal der udvik­les en ”best practice”-model, så pro­jek­tet efter­føl­gen­de kan kopi­e­res og imple­men­te­res i sko­ler og udsat­te bolig­om­rå­der andre ste­der i lan­det. Der del­ta­ger seks boligso­ci­a­le hel­heds­pla­ner og seks sko­ler på tværs af Aar­hus, der sam­ar­bej­der om projektet:

Bis­pe­ha­ven — Ellekærskolen
Gellerup/Toveshøj — Tovshøjskolen
Lang­kær­par­ken ‑Tilst skole
Præ­ste­van­gen — Rosenvangskolen
Tri­ge­par­ken — Bakkegårdsskolen
Viby Syd — Søndervangsskolen

 

 

Se fle­re bil­le­der ved at klik­ke på gal­le­ri­et herunder: