Arti­kel fra Aar­hus Kom­mu­nes medarbejderportal:

Aar­hus Kom­mu­nes nye admi­ni­stra­tions­byg­ning i Gel­lerup står fær­dig ved årets udgang. Byg­ge­ri­et har bety­det fastan­sæt­tel­se for fle­re loka­le ledige.

Aar­hus Kom­mu­nes nye sto­re admi­ni­stra­tions­byg­ning på Edwin Rahrs vej i Bra­brand står efter pla­nen fær­dig den 23. decem­ber i år. Omkring 1000 af kom­mu­nes med­ar­bej­de­re får nyt arbejds­sted her. For fle­re ledi­ge i loka­l­om­rå­det har byg­ge­ri­et alle­re­de givet fast arbej­de. Det gæl­der fx Moha­med Ahmed Moha­med fra Soma­lia, der 1. sep­tem­ber har 1 års dag som fastan­sat spe­ci­a­l­ar­bej­der hos entre­pre­nør­fir­ma­et A. Eng­gaard A/S.

 

Moha­med har fået et job og et bed­re liv

Moha­med Ahmed Moha­med arbej­de­de på fabrik, men miste­de job­bet, da kri­sen kom. Han hav­de gået ledig siden 2008, da han i for­å­ret 2017 kom i praktik/løntilskud og siden fik fast arbej­de hos ”beton’erne” på byg­ge­plad­sen på Edwin Rahrs vej.

”Det var en fra Byg Op, der sag­de jeg skul­le hol­de øje, for de søg­te loka­le folk til byg­ge­ri­et,” for­tæl­ler Moha­med, der nu ken­der byg­ge­plad­sen som sin egen buk­se­lom­me og hjæl­per med alt fore­fal­den­de arbej­de på plad­sen, som han også har ansvar for er ryd­de­lig og frem­kom­me­lig. Moha­med har ikke svært ved at sæt­te ord på, hvad det bed­ste ved at være i arbej­de er.
” Jeg ken­der hele byg­nin­gen og har meget travlt. Jeg kan godt lide det jeg laver og mine kol­le­ger, og min chef, Lars, er bare rig­tig god til at hjæl­pe og lyt­te. Man sover godt om nat­ten, når man arbej­der her, og jeg har også fået et bed­re hel­bred – jeg har tabt mig og behø­ver ikke at gå i Fit­ness. Mine børn er stol­te af mig og siger, ”der arbej­der du far”, når vi går for­bi her­u­de,” siger Moha­med og ser glad ud. Han har pla­ner om kur­ser og køre­kort, for han vil gøre alt for at behol­de sit arbej­de og kun­ne flyt­te med, når hans arbejds­gi­ver A. Eng­gaard A/S, får nye byg­ge­ri­er andre ste­der i Aar­hus eller andre byer.

 

Soci­a­le klau­su­ler til­sat enga­ge­ment og sans for øjenhøjde

Lars Hau­gaard Mad­sen, for­mand for beto­n­ar­bej­der­ne på byg­ge­plad­sen og chef for Moha­med er en beske­den mand, der vri­der sig i sto­len, når han skal give et bud på, hvor­for han bli­ver rost fra alle sider i pro­jek­tet.” Det er med at fin­de en balan­ce mel­lem at moti­ve­re og pres­se folk. De er jo meget for­skel­li­ge, så det er ikke det sam­me, der vir­ker for alle. Jeg for­sø­ger at lyt­te og møde mine folk i øjen­høj­de, og jeg siger de skal kom­me til mig, hvis de møder ube­ha­ge­lig­he­der på arbejds­plad­sen – vi skal have det godt og tri­ves her alle sammen.

Ben­te Dams­gaard Sejer­sen, pro­jek­t­chef i Aar­hus Kom­mu­ne for OPS Gel­lerup Nord, opsum­me­rer beskæf­ti­gel­se­ser­fa­rin­ger­ne fra OPS Gel­lerup Nord: ” Vi har i vores sto­re byg­ge­pro­jekt i Gel­lerup arbej­det med at få mere ud af 13 ugers prak­tik­ker­ne, og det er lyk­ke­des. Sam­ar­bej­det bety­der at Byg Op hjæl­per med at fin­de og scre­e­ne dem, som vi har i prak­tik. Hvis det går godt, og det har det gjort for de fle­ste, får de til­budt et lønt­ilskud­sjob efter prak­tik­ken. Der­ef­ter får de til­budt ordi­nært arbej­de. I byg­ge­pe­ri­o­den har 4 ind­til nu fået fast ansæt­tel­se hvoraf en er ble­vet kapret til en anden byggeplads.”
Ben­te Dams­gaard Sejer­sen næv­ner enga­ge­ment hos alle impli­ce­re­de par­ter, et kon­struk­tivt sam­ar­bej­de med både Byg Op og entre­pre­nør og ikke mindst stor men­ne­ske­kund­skab hos de, der oplæ­rer og intro­du­ce­rer de ledi­ge til arbej­det på byg­ge­plad­sen, som de vig­tig­ste for­kla­rin­ger på beskæftigelsessuccesen.

”Dis­se erfa­rin­ger kan bru­ges til at bear­bej­de vores soci­a­le klau­su­ler. For mig giver det mening, at vi nu har fået så man­ge i ordi­nært job, frem for at vi som regel har rig­tig man­ge i 13 ugers prak­tik, som efter­føl­gen­de ofte ender hjem­me hos dem selv igen. Vi har helt gene­relt sat­set en del på inklu­sion og soci­al bære­dyg­tig­hed,” slut­ter Ben­te Dams­gaard Sejer­sen, der håber, at de gode erfa­rin­ger kan bru­ges i frem­ti­di­ge kom­mu­na­le projekter.

 

Bag­grund

I kon­trak­ten for udfø­rel­sen af OPS Gel­lerup Nord er ind­skre­vet krav om, at byg­ge­ri­et inden for den sam­le­de byg­ge­pe­ri­o­de inklu­de­rer 6 års­værk af ledi­ge i virk­som­heds­prak­tik­ker. Det bety­der at der skal opret­tes virk­som­heds­prak­tik­ker for i alt 24 ledi­ge af 13 ugers varig­hed i løbet af hele peri­o­den. Efter byg­ge­ri­ets opstart er fokus på det oprin­de­li­ge krav om virk­som­heds­prak­tik­ker i mel­lem­ti­den flyt­tet til et inklu­de­ren­de beskæf­ti­gel­ses­per­spek­tiv, hvor målet er at ind­slu­se ledi­ge med sig­te på ordi­nær ansæt­tel­se i byg­ge­ri­et af OPS Gel­lerup Nord.

 

Eksem­pel på et typisk forløb

Ledig à 4–6 ugers virk­som­heds­prak­tik à 3 måne­ders lønt­ilskud à ordi­nær pro­jek­tan­sæt­tel­se – fx byg­ge­pe­ri­o­den ud. Eksemp­let for­ud­sæt­ter, at mat­chet mel­lem ledig og arbejds­gi­ver for­bli­ver til­freds­stil­len­de på alle trin af ’pro­g­res­sions­sti­gen’.

 

Ansvars­for­de­ling i samarbejdet

Byg Op

  • At frem­brin­ge kan­di­da­ter fra bolig­om­rå­det til både lære­plad­ser og beskæf­ti­gel­ses­for­løb. Heri lig­ger også at afkla­re og for­be­re­de kan­di­da­ter­ne til arbejds­gi­ver­nes krav.
  • At præ­sen­te­re kan­di­da­ter­ne for hoved- og unde­ren­tre­pre­nø­rer og kom­me med anbe­fa­lin­ger til match mel­lem arbejds­gi­ver og de loka­le kandidater.
  • At fore­ta­ge opfølg­nings­sam­ta­ler med både arbejds­gi­ver og arbejds­ta­ger efter jobplacering.

 

A. Eng­gaard A/S

  • At for­mid­le part­ner­ska­bet til unde­ren­tre­pre­nø­rer og moti­ve­re dem til at anven­de lokal arbejdskraft.
  • At fin­de de ledi­ge job­funk­tio­ner sam­men med underentreprenørerne.
  • At vare­ta­ge ansva­ret for og fore­stå den fag­li­ge opfølg­ning på de bebo­e­re, som bli­ver ansat eller kom­mer i lære i byggeriet.
  • At ind­dra­ge Byg Op ved udfor­drin­ger i ansættelsesforholdet.

 

Byg­nin­ger, Admi­ni­stra­tion og Ejen­dom­me – Tek­nik & Miljø

  • At ind­kal­de til kvar­tals­vi­se møder mel­lem de sam­ar­bej­den­de par­ter for at føl­ge og vur­de­re mål­sæt­nin­gen løbede.

 

Læs mere om Byg Op.