Bolig­for­e­nin­ger­ne i Aar­hus står over for at inve­ste­re cir­ka 11 mil­li­ar­der kro­ner i byg­ge- og renove­rings­op­ga­ver i de kom­men­de fire år. De sto­re inve­ste­rin­ger giver nye mulig­he­der for at øge uddan­nel­se og beskæf­ti­gel­se i de alme­ne bolig­om­rå­der i Aar­hus, og der­for har vi ind­gå­et en sam­ar­bejds­af­ta­le med Aar­hus Kommune.

Med afta­len skal det sik­res, at der er fokus på at øge uddan­nel­ses- og job­mu­lig­he­der­ne i især de udsat­te bolig­om­rå­der i Aar­hus i for­bin­del­se med de sto­re byg­ge- og renove­rings­op­ga­ver. Afta­len består af en over­ord­net sam­ar­bejds­af­ta­le, som sup­ple­res med loka­le kon­cep­ter for sam­ar­bej­de. På den måde øger man mulig­he­der­ne for at få alle rele­van­te aktø­rer i spil, at de loka­le bolig­for­e­nin­ger fra star­ten ind­tæn­ker sam­ar­bej­det med Job­cen­tret, og at rol­le­for­de­lin­gen er på plads.

Leder af Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet, Ber­til Mahs, er begej­stret for etab­le­rin­gen af sam­ar­bejds­af­ta­len og siger: ”Med den­ne afta­le har vi udstuk­ket ram­mer­ne for, hvor­dan vi skal sam­ar­bej­de med Beskæf­ti­gel­ses­for­valt­nin­gen i de kom­men­de år. Vi er nu sik­ret, at vi i sam­ar­bej­de med kom­mu­nen vil have et mål­ret­tet fokus på, hvor­dan vi kan ska­be arbejds­plad­ser i byens alme­ne bolig­om­rå­der. Renove­rin­ger­ne vil der­med ikke ale­ne løf­te byg­nings­mas­sen i områ­der­ne, de vil også få posi­tiv effekt i form af, at vi får givet beskæf­ti­gel­sen et løft.”

Råd­mand i Aar­hus Kom­mu­ne Hans Hal­vor­sen udta­ler: ”Det er en god afta­le, som sik­rer, at de sto­re byg­ge- og renove­rings­op­ga­ver, som boligsel­ska­ber­ne i Aar­hus står over for, også kaster uddan­nel­ses- og job­mu­lig­he­der af sig i de alme­ne bolig­om­rå­der, uan­set om det er prak­tik­plad­ser til lær­lin­ge, ord­næ­re job til fag­lær­te, lønt­ilskud­sjob til ledi­ge, fri­tidsjob til unge eller andet.”

I Aar­hus Kom­mu­ne for­ank­res afta­len i Job­cen­ter Aar­hus, mens bolig­for­e­nin­ger­ne for­ank­rer afta­len i Det Boligso­ci­a­le Fællessekretariat.