Bis­pe­ha­vens Køk­ken er udvalgt blandt hele 88 pro­jek­tidéer, og er der­med et af de 25 pro­jek­ter, der har fået støt­te fra Real­da­ni­as Under­vær­ker­kampag­ne. I Bis­pe­ha­ven skal et mul­ti­kul­tu­relt fæl­les­køk­ken i form af et mobilt ude­køk­ken og nye loka­ler give bolig­om­rå­dets 68 for­skel­li­ge natio­na­li­te­ter og med­ar­bej­de­re mulig­hed for at lave mad og spi­se sam­men for der­i­gen­nem at opbyg­ge og styr­ke rela­tio­ner. Bis­pe­ha­vens køk­ken har mod­ta­get støt­te på 200.000 kr.

Det er loka­le bebo­e­re, unge iværk­sæt­te­re og stu­de­ren­de, der har udvik­let pro­jek­tet. Bebo­er­ne skal i fæl­les­skab og i sam­ar­bej­de med områ­dets med­ar­bej­de­re og resten af Aar­hus spi­se og lave mad sam­men for blandt andet at styr­ke fæl­les­ska­bet og kend­ska­bet til hin­an­den på tværs af gene­ra­tio­ner, natio­na­li­te­ter og kul­tu­rer i Bis­pe­hav­nen. Bis­pe­ha­vens Køk­ken skal også give unge iværk­sæt­te­re og mad­g­la­de fra Bis­pe­ha­ven et spring­bræt til omverdenen.

 

Bis­pe­ha­vens Køk­ken på Facebook

Læs mere om Bis­pe­ha­vens Køk­ken på Under­vær­kers hjemmeside

Læs mere om Bispehaven.