2007 blev året hvor de århu­si­an­ske bolig­for­e­nin­ger etab­le­re­de Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Bag­grun­den for opret­tel­sen af Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tet var bl.a. boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­nes ønske om et tæt­te­re sam­ar­bej­de på det boligso­ci­a­le område.

Den­ne års­rap­port giver et over­blik over akti­vi­te­ter­ne i Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets før­ste (halv-)år, samt hvil­ke opga­ver der ven­ter forude.

Års­rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: