Fra og med som­me­ren 2007, lyk­ke­des det for boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Aar­hus at få etab­le­ret Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at som skal koor­di­ne­re den boligso­ci­a­le ind­sats i hele byen. 2008 er såle­des det før­ste år, hvor sekre­ta­ri­a­tet har været i “fuld drift”. Rap­por­ten foku­se­rer på Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets akti­vi­te­ter og pro­jek­ter fra det for­gan­ge­ne år, samt sekre­ta­ri­a­tets opga­ver og foku­s­om­rå­der i de kom­men­de år.

Års­rap­por­ten kan down­lo­a­des her eller læses herunder: