Så er Fæl­les­se­kre­ta­ri­a­tets før­ste års­rap­port udkom­met. I den beskri­ves sekre­ta­ri­a­tets fremad­ret­te­de stra­te­gi samt hvor­dan vores frem­ti­di­ge ana­ly­se­ar­bej­de vil tage udgangs­punkt i data fra moni­to­re­rings syste­met BoSoc. Der­u­d­over inde­hol­der rap­por­ten infor­ma­tion omkring nogen af vores bydæk­ken­de pro­jek­ter såsom Sund­heds­ca­fe­er­ne og Kvindehuset.

Hele års­rap­por­ten kan down­lo­a­des som PDF eller læses herunder: