Den 18. sep­tem­ber mød­tes boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re og lede­re fra Aar­hus og boli­gor­ga­ni­sa­tio­nen KAB fra Køben­havn til Boligso­ci­alt Inter­nat 2014. For­må­let med dagen var at udveks­le erfa­rin­ger og sam­men se fremad. Hele dagen tog udgangs­punkt i spørgsmålene:

  • Hvor er det boligso­ci­a­le arbej­de på vej hen?
  • Hvor­dan skal vi sam­ar­bej­de med andre aktø­rer, så vi ska­ber størst mulig mer­vær­di for beboerne?

Vi håber alle nys­ger­ri­ge vil gå på udkik i stof­fet og at boligso­ci­a­le med­ar­bej­de­re overalt kan fin­de inspira­tion og ny viden.