BoSo­c­Da­ta er Aar­hus Kom­mu­ne og boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i BL’s 5. kreds’ fæl­les moni­to­re­rings­sy­stem. Det er ble­vet vide­re­ud­vik­let og er nu i luf­ten i en ny ver­sion. Det bety­der, Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at igen er leve­rings­dyg­tig i data på bl.a. demo­gra­fi, indi­ka­to­rer og arbejds­mar­keds­da­ta for bolig­om­rå­der­ne i Aarhus.

Boli­gor­ga­ni­sa­tio­ner kan få adgang til BoSo­c­Da­ta ved enten at sen­de spe­ci­fik­ke fore­spørgs­ler eller få direk­te adgang til BoSo­c­Da­ta for et årligt admi­ni­stra­tions­ge­byr til Aar­hus Kom­mu­ne. Hvis I har spe­ci­fik­ke fore­spørgs­ler eller vil vide mere om den direk­te adgang, kan I kon­tak­te ana­ly­se­kon­su­lent Edith Jakob­sen Han­sen.

Hvis I som boli­gor­ga­ni­sa­tion er nys­ger­ri­ge på, hvad det nye system kan, vil vi opfor­dre jer til at del­ta­ge i et intro­duk­tions­mø­de Soci­a­le For­hold og Beskæf­ti­gel­se afhol­der om BoSo­c­Da­ta i efter­å­ret. Dato­en er end­nu ikke fast­lagt, men skriv til Edith Jakob­sen Han­sen, hvis det har inter­es­se, så bli­ver I invi­te­ret, så snart tids­punk­tet er fastlagt.