Borg­me­ster Jacob Bunds­gaard og For­svars­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men dis­ku­te­rer, hvor­dan vi fore­byg­ger og bekæm­per radi­ka­li­se­ring. Til mødet er des­u­den invi­te­ret repræ­sen­tan­ter fra Østjyl­lands Poli­ti, Aar­hus Kom­mu­ne og Aar­hus Universitet.

Mødet fore­går den 16. febru­ar på Gel­lerup Bibli­o­tek kl. 19 – 21 og er åbent for alle, som også er vel­kom­ne til at tage del i debatten.
Se pro­gram­met her eller down­lo­ad det som PDF: