Bydels­moren Sengül Cayir får tors­dag den 8. janu­ar over­rakt pri­sen som Årets Boligso­ci­a­le ildsjæl i Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at. Sengül Cayir har i løbet af 2014 gjort en ekstra­or­di­nær ind­sats i Lang­kær­par­ken og i Tilst: Hun er ble­vet uddan­net bydels­mor og hjæl­per gen­nem sit loka­le enga­ge­ment man­ge kvin­der og fami­li­er i deres hver­dag. Hun er gået for­an i udvik­lin­gen af Kvin­de­klub­ben i Lang­kær­par­ken, der arbej­der for at ska­be kul­tu­rel udveks­ling i et lokalt for­ank­ret fæl­les­skab. Ikke nok med at hun har gjort loka­ler­ne langt mere ind­by­den­de og hyg­ge­li­ge, hun har til­med også lagt et stort arbej­de i at få kvin­de­klub­ben udvik­let til en fol­ke­op­ly­sen­de forening.

Demo­kra­ti­se­ring og fol­ke­op­lys­ning er ker­ne­om­rå­der for Sengül Cayir. I sep­tem­ber stil­le­de hun op og blev valgt ind i afde­lings­be­sty­rel­sen i Lang­kær­par­ken, hvor hun er det før­ste med­lem af anden etnisk bag­grund i afde­lings­be­sty­rel­sen. Hun synes, det er vig­tigt, at alle bebo­e­re er repræ­sen­te­re­ret i afde­lings­be­sty­rel­sen og kan få deres stem­me hørt. Hun er des­u­den med­lem af den fri­vil­li­ge grup­pe, der arbej­der med Lang­kær­par­kens nye bebo­er­hus, der efter pla­nen skal stå fær­dig til marts.

I 2014 blev Sengül Cayir uddan­net som bydels­mor. Der er ingen tvivl om, at hun som bydels­mor er en stor styr­ke for loka­l­om­rå­det. Hun har en per­son­lig­hed, hvor hun tør hen­ven­de sig til folk, der har brug for hjælp. Hun er altid lyt­ten­de, spør­gen­de og dra­ger stor omsorg, så er hun godt rustet på til at hjæl­pe kvin­der og fami­li­er godt på vej. Sengül Cayir har et stort hjer­te og en stor med­men­ne­ske­lig omsorg. Hun kær­rer om de folk, der er omkring hen­de. Som eksemp­ler her­på kan næv­nes, hvor­dan hun invi­te­rer en boligso­ci­al med­ar­bej­der, der er sent på arbej­de, op til aftens­mad: ”Stak­len skal jo have noget ener­gi på sådan en lang dag”. Eller hvor­dan hun med stor åben­hed luk­ker nye kvin­der ind i sit hjer­te – bru­ger tid med dem, spør­ger ind til dem, lyt­ter til dem og dra­ger omsorg for dem. De loka­le bebo­e­re kan altid gå til Sengül Cayir, hvis de har noget på hjertet

Det er Char­lot­te Guld­berg Klok­ke, som er bebo­er­rå­d­gi­ver i Lang­kær­par­ken i Tilst, der har indstil­let Sengül Cayir til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl: ”Lige fra før­ste gang jeg mød­te Sengül, var hun fyldt med ener­gi og helt fra star­ten klar til at stil­le op for den loka­le afde­lings­be­sty­rel­se. Hun mener, der bør være én, der kan være tale­rør for alle med anden etnisk bag­grund. Hun taler deres sag og er aldrig ban­ge for at stå på mål for sine hold­nin­ger.” Char­lot­ter Guld­berg Klok­ke frem­hæ­ver også hen­des gode humør, og at hun er en rol­lemo­del for man­ge kvin­der i Lang­kær­par­ken og Tilst: ”Det er bare helt natur­ligt for hen­de at invol­ve­re sig og være en aktiv del af vores lokalområde.”

Pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl blev over­rakt af Büny­a­min Sim­sek, råd­mand for Børn og Unge, ved Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­ats nytårs­kur tors­dag den 8. janu­ar. Det er syven­de gang, at Det Boligso­ci­a­le Fæl­les­se­kre­ta­ri­at udde­ler pri­sen til Årets Boligso­ci­a­le Ildsjæl. Pri­sen er på 3.000 kr., som er done­ret af Arbej­der­nes Lands­bank.

 

Læs arti­kel om Sengül Cayir i Jyllands-Posten.

Læs arti­kel om Sengül Cayir i Aar­hus Stifttidende.